"Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Krypno"

 

W dniu 26 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Gmina Krypno podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn. „Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Krypno”.

Przedmiotowy projekt dotyczy Typu 1 tj. Energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii (energetyka odnawialna: słoneczna). W ramach projektu wybudowanych zostanie 77 instalacji fotowoltaicznych i 50 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach odbiorców indywidualnych na terenie Gminy Krypno.
Grupą docelową operacji są mieszkańcy Gminy Krypno.
Celem głównym projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Krypno.

Całkowity koszt operacji: 2 254 305,00 zł                    
Koszty kwalifikowalne operacji:  1 996 000,00 zł        
Dofinansowanie ze środków PROW: 1 297 400,00 zł     

Projekt „Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Krypno” współfinansowany jest  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
 

25.05.2018 r.

Rozpoczęły się prace nad realizacją projektu pn. „Budowa indywidualnych instalacji OZE (kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych) na terenie Gminy Krypno”.

Wykonawcą zadania obejmującą dostawę wraz z montażem 50 zestawów płaskich kolektorów słonecznych jest firma SUNGRANT Sp. z o.o., ul. Ciesielska 2/23, 15-542 Białystok.

Wykonawcą zadania obejmującą dostawę wraz z montażem 77 zestawów ogniw fotowoltaicznych jest firma SOON ENERGY POLAND Sp. z o.o., ul. Taborowa 20, 02-699 Warszawa.

Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie Energoinwest JK Jerzy Edmund Kania, ul. Gen. Władysława Andersa 15, 15-124 Białystok.

 

W dniu 20.08.2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji dotyczącej dostawy wraz z montażem 50 zestawów płaskich kolektorów słonecznych.

Wartość wykonanych dostaw stanowi kwotę 545.012,00 zł brutto. W ramach umowy zostało wykonanych 50 zestawów kolektorów słonecznych na terenie Gminy Krypno.

Komisja po zapoznaniu się na każdej nieruchomości z zamontowanym zestawem kolektora słonecznego oraz dokumentacją związaną z ww. zadaniem potwierdziła, iż roboty zostały wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, warunkami umowy oraz w terminie.

 

W dniu 07.09.2018 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji dotyczącej dostawy wraz z montażem 77 zestawów ogniw fotowoltaicznych.

Wartość wykonanych dostaw stanowi kwotę 1.233.484,27 zł brutto. W ramach umowy zostało wykonanych 77 zestawów ogniw fotowoltaicznych.

Komisja po zapoznaniu się na każdej nieruchomości z zamontowanym zestawem ogniw fotowoltaicznych oraz dokumentacją związaną z ww. zadaniem potwierdziła, iż roboty zostały wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, warunkami umowy oraz w terminie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2018-03-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-05-29

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2018-03-23