Przebudowa drogi gminnej Nr 104745B droga wojewódzka Nr 671 Morusy - Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B Góra - Zygmunty

 

                           

                 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

 

W dniu 28 lipca 2016 r., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  Gmina Krypno podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104745B droga wojewódzka nr 671 Morusy – Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B Góra – Zygmunty”.
Celem planowanej operacji jest poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogami na terenie Gminy Krypno poprzez przebudowę dróg nr 104745B i 1391B na terenie wsi Góra i Morusy.
 

Całkowity koszt operacji:                    3.639.527,56 zł
Koszty kwalifikowalne operacji:           3.639.527,56 zł
Dofinansowanie ze środków PROW:     2.315.830 zł

Wartości przedstawione powyżej zostały uzyskane po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104745B droga wojewódzka nr 671 Morusy – Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B Góra – Zygmunty” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawca robót w obu etapach będzie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o. o.  z siedzibą w Grajewie.

 

 

     W ramach realizacji powyższego projektu w dniu 26 sierpnia 2016r. została podpisana umowa z firmą Usługi Inżynieryjne i Doradcze DROGEST Lidia Kasprzak, ul. Łagodna 1 m 6, 15-757 Białystok na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad w/w projektem oraz w dniu 31 sierpnia 2016r. przekazano plac budowy  na realizację w/w projektu – dotyczy  Zadania 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 104745B o długości 1441,40m wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1391B na odcinku 264,76m – etap I Przedsiębiorstwu Drogowo-Mostowemu „UNIDROG” Sp. z o.o. ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo.  

 

    

W ramach niniejszej operacji rozpoczęły się prace budowlane na drodze gminnej nr 104745B w miejscowości Góra.

O inwestycji informuje tablica umieszczona w Górze przy przebudowywanej drodze.

Poniżej prezentujemy kilka zdjęć z placu budowy.

 

  

 

    

     W dniu dzisiejszym tj. 03.03.2017 r. dokonano częściowego odbioru robót w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104745B droga wojewódzka Nr 671 Morusy-Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B Góra-Zygmunty”.

Przedmiotem robót były:

- przebudowa sieci telekomunikacyjnej

- przebudowa energetyki (przebudowa kabla doziemnego)

- kanał technologiczny (teletechniczny).

Zakres prac będący przedmiotem odbioru wykonany został zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Przebudowane urządzenia zostały protokolarnie odebrane przez właścicieli tj. Orange Polska SA i PGE Oddział Białystok.

 

 01.06.2017 r.  

 Na przedmiotowej drodze zostało wykonane koryto pod przyszłą drogę, ustawiono krawężniki, ułożono chodniki i zjazdy. Trwają prace nad ułożeniem podbudowy.

W związku z utrudnieniami w ruchu zalecamy objazd, natomiast mieszkańców posesji usytuowanych bezpośrednio przy drodze prosimy o wyrozumiałość.

 

12.06.2017 r.

       Obecnie trwają prace związane z układaniem nawierzchni asfaltowej na przygotowanym wcześniej podłożu.

 

Poza tym przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę drogi na odcinku Morusy - Góra (II etap inwestycji).

 

     Dnia 13 lipca 2017 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104745B /droga wojewódzka Nr 671 Morusy - Góra/ wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B Góra - Zygmunty zadanie 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 104745B o długości 1441,40 m wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1391B na odcinku 264,76m - etap I".
Wartość wykonanych robót stanowi kwotę 1.817.791,54 zł brutto.
W ramach niniejszego zadania przebudowany został odcinek drogi gminnej nr 104745B we wsi Góra o długości 1441,40m oraz przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 1391B w miejscowości Góra o długości 264,76m.
Wykonawca powyższe zadanie wykonał w terminie wynikającym z umowy.

Poniżej zdjęcia przebudowanej drogi.

 

24.04.2018 r.

Rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją II etapu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104745B droga wojewódzka nr 671 Morusy – Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B Góra – Zygmunty” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawcą robót podobnie jak w I etapie jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o. o.  z siedzibą w Grajewie, nadzór inwestorski pełni firma Usługi Inżynieryjne i Doradcze DROGEST Lidia Kasprzak z Białegostoku.

Zakończenie prac przewidziane jest na 31.07.2018 r.

Mieszkańców posesji i użytkowników gruntów usytuowanych bezpośrednio przy drodze prosimy o wyrozumiałość.

 

  
W dniu 08.06.2018 r. dokonano odbioru częściowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104745B /droga wojewódzka Nr 671 Morusy - Góra/ wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B Góra - Zygmunty, zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 104745B o dlugości 2565,77 m - etap II".
Wartość wykonanych robót całego zadania stanowi kwotę 340.869,38 zł brutto.
Prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i warunkami umowy.
 

10.07.2018 r.

Trwają prace budowlane na odcinku drogi Góra - Morusy II etapu inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104745B droga wojewódzka nr 671 Morusy – Góra wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B Góra – Zygmunty” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

 

W dniu 31.07.2018 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104745B /droga wojewódzka Nr 671 Morusy - Góra/ wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B Góra - Zygmunty, zadanie 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 104745B o dlugości 2565,77 m - etap II".
Wartość wykonanych robót całego zadania stanowi kwotę 1.705.622,37 zł brutto.
Zadanie było wykonywane na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (zaprojektuj-wybuduj). W ramach zadania Wykonawca wykonał dokumentację projektową a następnie przebudował odcinek drogi gminnej nr 104745B w obrębie wsi Góra i Morusy o długości 2566 m.
Roboty zostały wykonane zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, z dokumentacją projektową, warunkami umowy oraz w terminie.
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2016-10-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2018-10-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2016-10-04