Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno

                           

                 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

W dniu 10 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego  Gmina Krypno podpisała umowę na dofinansowanie operacji pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno”.

Celem planowanej operacji jest poprawa środowiska naturalnego poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Długołęce, budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Reklach oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krypno.
Realizacja inwestycji zapewni mieszkańcom ciągłość dostaw wody szczególnie w okresie letnim oraz pozwoli zabezpieczyć wodę dla celów ochrony przeciwpożarowej, a także  zmniejszyć liczbę nieszczelnych często zbiorników bezodpływowych dzięki wybudowanym przydomowym oczyszczalniom ścieków oraz nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków.

Całkowity koszt operacji:                      3.014.631,57 zł
Koszty kwalifikowalne operacji:           2.386.073,86 zł
Dofinansowanie ze środków PROW:       1.518.257 zł


Projekt pn. „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno–ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W ramach niniejszego projektu rozpoczęto realizację I Etapu polegającego na "Rozbudowie stacji uzdatniania wody w Długołęce".

 Wykonawcą zadania będzie Konsorcjum firm: PHU "JA-MAR" Jacek Przestrzelski, ul. Wesoła 87, 18-400 Łomża - Lider Konsorcjum i Przedsiębiorstwo Budowlano - Inżynieryjne "KERAM" Marek Cwalina, ul. Sadowo 40, 19-200 Grajewo - Partner Konsorcjum.

 Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie Energoinwest JK Jerzy Edmund Kania, ul. Gen. Władysława Andersa 15, 15-124 Białystok.

 Poniżej przedstawiamy zdjęcia:

   

 

 

29.11.2017r.

W ramach niniejszego projektu rozpoczęto realizację zad. 2 polegającego na " Budowie sieci kanalizacji sanitarnej i budowie oczyszczalni ścieków we wsi Rekle". 

Umowa została podpisana z firmą PPU DOMED Sp. z o.o. z Wrocławia za kwotę 673.500, - zł brutto.

 

19.02.2018 r.

W dniu 29 stycznia 2018 r. dokonano końcowego odbioru zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno – część 1 – Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Długołęce”.

Wartość wykonanych robót wynosi 1.179.910,10 zł brutto. Wykonawca powyższe zadanie wykonał w terminie wynikającym z umowy, a o fakcie zakończenia zadania Wykonawca powiadomił Zamawiającego pisemnie dnia 02.01.2018 r. W ramach zadania rozbudowano stację uzdatniania wody w Długołęce poprzez budowę trzeciego zbiornika wyrównawczego o poj. 200 m3, przebudowę i rozbudowę istniejącej infrastruktury, przebudowę obudów studni głębinowych nr 1 i nr 2.

Wykonane prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami umowy oraz w terminie.

Poniżej zdjęcia zakończonej inwestycji:

 

 

W dniu 19 września 2018 r. dokonano końcowego odbioru zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno – część 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową oczyszczalni ścieków we wsi Rekle". Wartość wykonanych robót stanowi kwotę 673.500,00 zł brutto. Zadanie zostało wykonane w terminie wynikającym z umowy, a o fakcie zakończenia zadania Wykonawca powiadomił Zamawiającego 31.08.2018 r. W ramach zadania wykonano projekt budowlano wykonawczy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz biologiczną oczyszczalnią ścieków, wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 504 mb oraz oczyszczalnię ścieków o przepustowości 9,0 m3/d.

Komisja po zapoznaniu się ze stanem robót oraz dokumentacją związaną z ww. zadaniem stwierdza, iż roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami umowy oraz w terminie.

 

06.05.2019 r.

W ramach niniejszego projektu rozpoczęto realizację zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno – część 3 - Budowa przydomowych oczyszczalni scieków na terenie Gminy Krypno".

Umowa została podpisana z firmą IKAR SERVICE KRZYSZTOF JATCZAK, Ławy ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń na kwotę 861.000,00 zł brutto.
Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego będzie Energoinwest JK Jerzy Edmund Kania, ul. Gen. Władysława Andersa 15, 15-124 Białystok.

 

 

W dniu 13 czerwca 2019 r. dokonano końcowego odbioru ostatniego zadania „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno – część 3 – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krypno”.

Wartość wykonanych robót wynosi 861.000,00 zł brutto. W ramach zadania wybudowano 29 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykonane prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami umowy oraz w terminie.

Poniżej zdjęcia z kilku lokalizacji:

                

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2017-07-10

Wprowadzający: Anna Markowska

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-06-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2017-07-10