ZARZĄDZENIE NR 203/2012
WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Krypno za odpracowaniem

        Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) i art. 130 Kodeku Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalam dzień 24 grudnia 2012 r. ( poniedziałek ) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Krypno za odpracowaniem w dniu 29 grudnia 2012 r. ( sobota ).

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy i na stronie internetowej Gminy Krypno.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                               

Wójt Gminy
Marek Stankiewicz

 


 

Autor: Alina Trykozko-Sekretarz Gminy
Data opracowania informacji: 2012-12-11
Data upublicznienia infomacji: 2012-12-11
Data wprowadzenia do BIP: 2012-12-13
Data publikacji: 2012-12-13
Data modyfikacji: 2012-12-13
Drukuj