Zarzadzenia 2012

Zarządzenia Wójta Gminy Krypno w 2012r.

 • Zarządzenie Nr 131/2012r. Wójta Gminy Krypno z dnia 26 marca 2012r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2011r.
   
 • Zarządzenie Nr 132/2012r. Wójta Gminy Krypno z dnia 26 marca 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zamieszczanie reklam i ogłoszeń w kwartalniku "Krypniańskie Wieści".  
   
 • Zarządzenie Nr 133/2012r. Wójta Gminy Krypno z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 134/2012r. Wójta Gminy Krypno z dnia 10 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budzecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 135/2012r. Wójta Gminy Krypno z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad dochodzenia odsetek ustawowych od nieterminowego regulowania należności wynikających z umów cywilnoprawnych.  
   
 • Zarządzenie Nr 136/2012r. Wójta Gminy Krypno z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.   
   
 • Zarządzenie Nr 137/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 maja 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
   
 • Zarządzenie Nr 138/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 maja 2012r. w sprawie sprawozdania finansowego Gminy Krypno za rok 2011.  
   
 • Zarządzenie Nr 139/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 maja 2012r.w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
   
 • Zarządzenie Nr 140/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.  
   
 • Zarządzenie Nr141/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2012/2013.   
   
 • Zarządzenie Nr 142/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 16 maja 2012r. w sprawie zmian w gudżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 143/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia  23 maja 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Pulicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce.   
   
 • Zarządzenie Nr 144/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 24 maja 2012r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy pracowników Urzędu Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 145/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce na rok szkolny 2012/2013. 
   
 • Zarządzenie Nr 146/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2012/2013.  
   
 • Zarządzenie Nr 147/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.   
   
 • Zarzadzenie Nr 148/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania składników mienia ruchomego będącego na wyposażeniu Urzędu Gminy. 
   
 • Zarzadzenie Nr 149/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 czerwca 2012r w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce. 
   
 • Zarządzenie Nr 150/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 czerwca 2012r. o zmianie Zarządzenia Nr 14/08 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 września 2008r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Krypno w czasie podwyższenia stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie kryzysu i wojny. 
   
 • Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 czerwca 2012r. o zmianie Zarządzenia Nr 8/03 Wójta gminy Krypno z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzedu Gminy Krypno na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa (kryzysu polityczno - militarnego) i wojny. 
   
 • Zarządzenie Nr 152/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
   
 • Zarządzenie Nr 153/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budzecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 154/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
   
 • Zarzadzenie Nr 155/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce. 
   
 • Zarządzenie Nr 156/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie powołania komisji do dokonania oceny ofert złożonych w związku z zapytaniem ofertowym nr 6/2012. 
   
 • Zarządzenie Nr 157/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 158/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce.  
   
 • Zarządzenie Nr 159/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 09 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji odbiorowej.  
   
 • Zarządzenie Nr 160/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarzadzenie Nr 161/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rrządowego programu pomocy uczniom w 2012r.-"Wyprawka Szkolna".
   
 • Zarządzenie Nr 162/2012r. Wójta Gminy Krypno z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy pracownika Urzędu Gminy.   
   
 • Zarządzenie Nr 163/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie określenia wzoru wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charzkterze socjalnym - stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. 
   
 • Zarządzenie Nr 164/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 165/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
   
 • Zarządzenie Nr 167/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót zadania "Modernizacja drogi rolniczej dojazdowej do pól w obrębie wsi Peńskie położonej na działkach ewidencyjnych Nr 25 i 132 o długości 1340 mb".   
   
 • Zarządzenie Nr 168/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia
   
 • Zarządzenie Nr 169/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 170/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie nabycia na własność Gminy Krypno nieruchomośći gruntowej Nr 173/1 położonej w obrębie gruntów wsi Bajki Zalesie.   
   
 • Zarządzenie Nr 171/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarzadzenie Nr 172/2012 Wójta gminy Krypno z dnia 27 sierpnia 2012r. o zmianie Zarządzenia Nr 118/09 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 maja 2009r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego oraz funduszu nagród.  
   
 • Zarządzenie Nr 173/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012r.  
   
 • Zarządzenie Nr 174/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
    
 • Zarządzenie Nr 175/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 03 września 2012r. w sprawie określenia stawek za wynajem i używanie środków transportu gminnego oraz inne usługi wykonywane sprzętem Gminy Krypno i stawki za roboczogodzinę pracownika Urzędu Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 176/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 5 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2, 3 i 4 do arkusza organizacji Zspołu Szkolno - Przedzkolnego w Krypnie na rok szkolny 2012/2013 orza aneksu Nr 1 do arkusza organizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce.  
   
 • Zarządzenie Nr 178/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 września 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 173/2012 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012r.  
   
 • Zarządzenie Nr 179/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządznei Nr 180/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 września 2012r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego na okres od października do grudnia roku szkolnego 2012/2013.  
   
 • Zarządzenie Nr 181/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 września 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
   
 • Zarządzenie Nr 182/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 września 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 185/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 3 października 2012r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej.
   
 • Zarządzenie Nr 186/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 października 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
   
 • Zarządzenie Nr 188/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 października 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży.
   
 • Zarządzenie Nr 204/2012 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie przyznania pracownikom, emerytom i rencistom pomocy finansowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Krypno.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko-Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-03-30

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-05-09

Data modyfikacji: 2012-12-27

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-05-09