Uchwały 2010

 

27 styczeń 2010 r.

 • Uchwała Nr XXX/167/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.
 • Uchwała Nr XXX/168/10 o zmianie uchwały Nr XIX/109/04 Rady Gminy Krypno z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie
 • Uchwała Nr XXX/169/10 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krypno na rok 2010
 • Uchwała Nr XXX/170/10 w sprawie uchwalenia  Programu Współpracy Gminy Krypno  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.
 • Uchwała Nr XXX/171/10 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
 • Uchwała Nr XXX/172/10 w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krypno

24 luty 2010 r.

 • Uchwała Nr XXXI/173/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
 • Uchwała Nr XXXI/174/10 o zmianie uchwały Nr XXX/174/05 Rady Gminy Krypno z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krypnie
 • Uchwała Nr XXXI/175/10 w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Krypnie
 • Uchwała Nr XXXI/176/10 w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z hali sportowo-widowiskowej w Krypnie
 • Uchwała Nr XXXI/177/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2009 r. i zatwierdzenia planu pracy Komisji na rok 2010 r.
 • Uchwała Nr XXXI/178/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w 2009 r. i zatwierdzenia planu pracy Komisji na rok 2010
 • Uchwała Nr XXXI/179/10 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Dróg w 2009 r. i zatwierdzenia planu pracy Komisji na rok 2010

19 marzec 2010 r.

 • Uchwała Nr XXXII/180/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na remont nawierzchni dróg powiatowych i budowę chodników na terenie Gminy Krypno
 • Uchwała Nr XXXII/181/10 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r.

28 kwiecień 2010 r.

27 maj 2010 r.

 • Uroczysta XXXIV sesja Rady Gminy Krypno z okazji XX-lecia Samorządu Gminy Krypno

29 czerwiec 2010 r.

 • Uchwała Nr XXXV/185/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
 • Uchwała Nr XXXV/186/10 w sprawie  w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego
 • Uchwała Nr XXXV/187/10 w sprawie  o zmianie uchwały  Nr XXV/147/09 Rady Gminy Krypno z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie opłaty targowej
 • Uchwała Nr XXXV/188/10 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krypno Kościelne  na lata 2007 – 2013”
 • Uchwała Nr XXXV/189/10 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kruszyn  na lata 2007 – 2013”

20 sierpień 2010 r.

 • Uchwała Nr XXXVI/190/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
 • Uchwała Nr XXXVI/191/10 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych na terenie Gminy Krypno 
 • Uchwała Nr XXXVI/192/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

20 październik 2010 r.

 • Uchwała Nr XXXVII/193/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
 • Uchwała Nr XXXVII/194/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy  publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

12 listopad 2010 r.

KADENCJA 2010 - 2014

1 grudzień 2010 r.

1 grudzień 2010 r.

10 grudzień 2010 r.

 • Uchwała Nr III/6/10 w sprawie ustalenia składów osobowych  stałych Komisji Rady Gminy Krypno
 • Uchwała Nr III/7/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
 • Uchwała Nr III/8/10 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
 • Uchwała Nr III/9/10 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych dopłat do taryf dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

28 grudzień 2010 r.

 • Uchwała Nr IV/10/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
 • Uchwała Nr IV/11/10 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krypno na rok 2011
 • Uchwała Nr IV/12/10 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zastocze” 
 • Uchwała Nr IV/13/10 w sprawie wyboru delegatów Gminy Krypno na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi
 • Uchwała Nr IV/14/10 o zmianie uchwały Nr XXXVIII/195/10 Rady Gminy w sprawie  stawek  podatku od nieruchomości
 • Uchwała Nr IV/15/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2011 - 2020
 • Uchwała Nr IV/16/10 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krypno na rok 2011

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-02-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-02-16

Data modyfikacji: 2011-05-06

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-02-16