Zarządzenia w 2020r.

Zarządzenia w 2020r.

 Styczeń 2020r.

 • Zarządzenie Nr 130/2020 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej - gminnej oczyszczalni ścieków.
    
 • Zarządzenie Nr 131/2020 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.  
   
 • Zarządzenie Nr 132/2020 w sprawie określenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze świetlicy wiejskiej w Kuleszach Chobotkach.
   
 • Zarządzenie Nr 133/2020 w sprawie określenia stawek za wynajem i używanie urządzeń i narzędzi będących własnością Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 134/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  

 • Zarządzenie Nr 135/2020 w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Kuleszach Chobotkach.
   
 • Zarządzenie Nr 137/2020 w sprawie określenia stawek za wynajem i używanie środków transportu będących własnością Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 138/2020 w sprawie określenia stawek za usługi wykonywane sprzętem Gminy Krypno i stawki za roboczogodzinę pracownika Urzędu Gminy Krypno.   
   
 • Zarządzenie Nr 139/2020 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacji Zepołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2019/2020. 
   
 • Zarządzenie Nr 140/2020 w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2020 roku.  
   
 • Zarządzenie Nr 141/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2020r. - popularyzacja kultury fizycznej.  
   
 • Zarządzenie Nr 142/2020 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz funduszu nagród. 
   
 • Zarządzenie Nr 143/2020 o zmianie Zarządzenia Nr 315/2017 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie określenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 144/2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 145/2020 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 146/2020 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Krypno nieruchomości gruntowej pod drogę wewnętrzną. 
   
 • Zarządzenie Nr 147/2020 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Krypno nieruchomości gruntowej pod drogę wewnętrzną.

Luty 2020r.

Marzec 2020r.

 • Zarządzenie Nr 159/2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Krypnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krypno.

 • Zarządzenie Nr 160/2020 w sprawie podjęcia działań prewencyjnych w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co V-2.         
   
 • Zarządzenie Nr 163/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy.   
   
 • Zarządzenie Nr 165/2020 w sprawie określenia stawek za wykonywanie budowy, przebudowy lub rozbudowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych wykonywanych przez Urząd Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 166/2020 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania.     
   
 • Zarządzenie Nr 167/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym za 2019 rok.  
   
 • Zarządzenie Nr 168/20 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fonansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim za 2019 rok.    
   
 • Zarządzenie Nr 169/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 170/2020 w sprwie zmian w budżecie Gminy. 

Kwiecień 2020r.  

Maj 2020r.

 • Zarządzenie Nr 173/2020 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Krypno nieruchomości gruntowej pod drogę wewnętrzną.     
   
 • Zarządzenie Nr 174/2020 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w okresie od stycznia 2020r. do maja 2020r. w roku szkolnym 2019/2020.   
   
 • Zarządzenie Nr 175/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 176/2020 w sprwie zmian w budżecie Gminy. 
   
 • Zarządzenie Nr 177/2020 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2020/2021.  
   
 • Zarządzenie Nr 178/2020 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
     
 • Zarządzenie Nr 179/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 180/2020 o zmianie zarządzenia Nr 320/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 grudnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 181/2020 o zmianie Zarządzenia nr 3/09 Wójta Gminy Krypno z dnia 4 maja 2009r. w srawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krypno.      

Czerwiec 2020r.  

Lipiec 2020r.

Sierpień 2020r.

 • Zarządzenie Nr 196/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.   
   
 • Zarządzenie Nr 197/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.  
   
 • Zarządzenie Nr 198/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia.  
   
 • Zarządzenie Nr 199/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" należących do właściwości gminy a także do wydawania w tych sprawach decyzji.   
   
 • Zarządzenie Nr 200/2020 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społęcznej w Krypnie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start".   
   
 • Zarządzenie Nr 201/2020 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krypno za I półrocze 2020r.  
   
 • Zarządzenie Nr 202/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy.   
   
 • Zarządzenie Nr 203/2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Krypno.   
   
 • Zarządzenie Nr 204/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.   
   
 • Zarządzenie Nr 205/2020 w sprawie ustalenia zasad bezpłatnego przewozu lub zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.   
   
 • Zarządzenie Nr 206/2020 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia.    
   
 • Zarządzenie Nr 207/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy.   

Wrzesień 2020r.

 • Zarządzenie Nr 208/2020 o zmianie Zarządzenia Wójta Gminy Krypno z dnia 28 stycznia 2020r. Nr 142/2020 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz fundusz nagród.   
   
 • Zarządzenie Nr 209/2020 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2020/2021.    
   
 • Zarządzenie Nr 210/2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy w środowisku zagrożenia epidemiologicznego Urzędu Gminy Krypno.   
   
 • Zarządzenie Nr 211/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy.   
   
 • Zarządzenie Nr 212/2020 w sprawie ustalenia i powołania skłądu zespołu interdyscyplinarnego.   
   
 • Zarządzenie Nr 213/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krypno na lata 2020-2025.
   
 • Zarządzenie Nr 214/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 215/2020 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2020/2021.   
   
 • Zarządzenie Nr 216/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  

Październik 2020r.    

Listopad 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 228/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
   
 • Zarządzenie Nr 229/2020 w sprawie poadania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących wałsność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży.  
   
 • Zarządzenie Nr 230/2020 w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Krypno na lata 2021-2027.  
    
 • Zarządzenie Nr 231/2020 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2021 r.    
   
 • Zarządzenie Nr 232/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 233/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń. 
   
 • Zarządzenie Nr 234/2020 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.
   
 • Zarządzenie Nr 235/2020 w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy Krypno zasad rachunkowości, planu konti obiegu dokumentów dla projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Krypnie Wielkim oraz modernizacja pompowni ścieków w Gminie Krypno" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 
   
 • Zarządzenie Nr 236/2020 w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy Krypno zasad rachunkowości, planu kont i obiegu dokumentów dla projektu pn. "Wykonanie instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Krypno" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
   
 • Zarządzenie Nr 237/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.   
   
 • Zarządzenie Nr 238/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   

Grudzień 2020 r. 


 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-01-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-06-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2020-01-10