Krypno, dn. 22.01.2013r.

Or.271.1.2013                                                                                      
Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowę naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krypno

            Na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

              W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. Z zapisów w załączniku nr 7 wzoru umowy w punkcie § 8 wynika, iż odbiorowi towarzyszy skompletowanie dokumentacji powykonawczej (w tym również mapy poinwentaryzacyjnej), gwarancji dla poszczególnych maszyn i urządzeń a także uporządkowanie terenu inwestycji. Przy odbiorze końcowym strony muszą dokonać prób pozwalających stwierdzić czy urządzenia tam zamontowane działają poprawnie, czy oczyszczalnie przydomowe funkcjonują zgodnie z założeniami. Czy Zamawiający może określić co rozumie poprzez wykonanie prób?

Odp. 1. Dotyczy to prób montażowych, których głównym celem jest sprawdzenie jakości wykonanych robót budowlano-montażowych wraz z wyeliminowaniem ewentualnych usterek montażowych. Próby szczelności, próby wytrzymałości oraz sprawdzenie działania.

  1. Czy Wykonawca ma pobrać próbki ścieków i zlecić wykonanie badań WIOŚ-owi dla parametrów BZT5 ChzT i Zawiesin, a jeśli tak to czy dla wszystkich wykonanych oczyszczalni lub ich części oraz ile razy w ciągu 5 lat dokonać takich badań?

Odp.2. Nie.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-01-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-01-22

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-01-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-01-22