Krypno, dn. 17.01.2013r.

Or.271.1.2013                                                                                      
Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowę naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krypno

            Na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

              W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. Co to jest „naturalna przydomowa oczyszczalnia ścieków” i w jakim akcie prawnym można znaleźć tą nazwę i wyjaśnienie jej funkcji techniczno-technologicznych?

 

Odp.1. system ten jest regulowany przez unijny (w tym polski) system harmonizacji prawa technicznego, którego zadaniem jest ochrona produktów przed niepożądanym, negatywnym wpływem na ludzi i środowisko, podczas swobodnego przepływu tych towarów między krajami UE. System ten od 1989 r. nazywany jest „nowym podejściem (new approach). Funkcjonowanie systemu opiera się o wydawane przez Komisję Europejską Dyrektywy „nowego podejścia”, będącymi aktami prawnymi, harmonizującymi system przepisów niezbędnych do likwidacji barier technicznych. Dyrektywy te są obowiązkowe do wdrożenia przez wszystkich członków UE.  W Polsce transpozycją dyrektyw nowego podejścia jest ustawa o systemie oceny zgodności. Ponadto zasadnicze wymagania i oceny zgodności z poszczególnych dyrektyw są zawarte w rozporządzeniach wydawanych na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności i innych ustaw.

Regulacje odnośny tych systemów określone są w Unii Europejskiej w raporcie technicznym Part 5: Pre-treated effluent filtration system- Część 5 (CEN/TR)

W Polsce ze względu nieopracowaną dotąd normę, wykonuje się projekty indywidualne a ścieki oczyszczone musze spełniać wymogi Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

 

  1. Czy Zamawiający będzie żądał udowodnienia efektu ekologicznego zastosowanych urządzeń poprzez chociażby dostarczenie wraz z ofertą protokołu  badań skuteczności oczyszczania wykonanym w jednostce notyfikowanej? Takie są wymogi PROW i to będzie kontrolował spodziewany audyt zewnętrzny.

 

Odp.2. Zamawiający nie będzie żądał udowodnienia „efektu ekologicznego”

Po pierwsze termin ten stosują WFOŚiGW i NFOŚiGW a nie PROW

Po drugie raport z badań wykonuje się w jednostce notyfikowanej zgodnie z polskim i unijnym prawie tylko (!) dla OLM do 50- EN 12566-6  Część 3 (EN): Kontenerowa i/lub montowana na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków

W Polsce obowiązujące jest Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

I wszystkie indywidualne systemy oczyszczania ścieków muszą spełniać wymogi określone przez to rozporządzenie.

 

  1. Czego ma dotyczyć w oczyszczalni dokument wydany przez PZH, ponieważ jedyną jednostką w Polsce upoważnioną do badań oczyszczalni przydomowych jest Instytut Techniki Budowlanej?

 

Odp.3. Atest PZH dotyczy zastosowanego w tym systemie biopreparatu (Biopreparat musi posiadać atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wystawiony przez Państwowy Zakład Higieny).

ITB nie bada oczyszczalni przydomowych tylko sprawdza zgodność z normą OLM do 50- EN 12566-6 Część 3 (EN): Kontenerowa i/lub montowana na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków.

 

  1. Czy Zamawiający będzie żądał zgodnie z zasadami poboru próbek określonymi w Rozporządzeniu MŚ udowodnienia skuteczności oczyszczania w okresach pozawegetacyjnych tj w okresie zimy?

 

Odp.4. Zamawiający (Gmina Krypno) działa na podstawie i w zakresie polskiego prawa. W ramach zwykłego korzystania z wód, nie ma obowiązku pobierania próbek do badań.

 

  1. W którym miejscu należy przewidzieć pobór próbek ścieków oczyszczonych wymaganych w rozporządzeniu o wprowadzeniu ścieków oczyszczonych z 2006 roku?

 

Odp.5. Zamawiający (Gmina Krypno) działa na podstawie i w zakresie polskiego prawa. W ramach zwykłego korzystania z wód, nie ma obowiązku pobierania próbek do badań.

 

  1. Czy dokumenty odbioru ostatecznego są tożsame z dokumentami zgłoszenia eksploatacji w trybie art. 152 Ustawy Prawo ochrony Środowiska i czy Zamawiający żąda dokonania takiego zgłoszenia.

 

Odp. 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia nakłada na Inwestora obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni przydomowej, właściwemu organowi ochrony środowiska. Inwestorem i jednocześnie właściwym organem ochrony środowiska jest w tym przypadku Gmina Krypno. Zatem Gmina Krypno nie będzie sama sobie zgłaszać rozpoczęcia eksploatacji.

 

  1. Informuję, że wymienione na str. 36 STWIOR normy PN-86B-02480 ; PN-87/B-01100; BN-83/8836-01 oraz wszystkie wymienione  na str 42 PN-81/H-74100; PN-81/B-10725; PN-78/C-89067; PN-70/C-89015; BN-62/6738-03; 74/6366-03; BN-80/6366-04; BN-82/9192-06; BN-86/9192-03; PN-91/B-10729; BN-72/3233-72; BN-86/8971-08; 64/H-74086; PN-80/H-74051/00; BN-83/8971-06/00 i dalej na str 45 normy PN-90/E-06401.01; PN-76/E-05125; PN-90/E-06401.02; PN-90/E-06401.03; PN-90/E-06401.04; PN-90/E-06401.05; PN-90/E-06401.06; PN-76/E-90250; PN-76/E-90250/Az3:1999; PN-80/C-89205; PN-IEC 60364-1:2000; PN-IEC 60364-3:2000; PN-IEC 60364-4-41:2000; PN-91/E-0510 IDT IEC 449:1973; PN-90/E-05029 IDT IEC 757:1983; PN-92/E-05031 IDT IEC 536:1976; PN-E-05032:1994 IDT IEC 1140:1992; PN-92/E-08106; PN-88/E-08501;  PN-93/N-50191; PN-92/E-01200.03; PN-91/E-04160.00; PN-90/E-05023; PN-70/E-79100; PN-87/E-90050; PN-EN 60439 1/3 są nieaktualne i niedostępne w PKN. Czy Zamawiający jest w stanie udostępnić te normy w jakiejkolwiek formie wobec żądania ich przestrzegania w tej inwestycji?

 

Odp. 7. Określone normy są przykładowe. Wykonawca własnym staraniem musi pozyskać w/w normy i ich aktualizację oraz ich przestrzegać.

 

  1. Po ok. 5 latach następuje wtórna akumulacja fosforu i azotu w korzeniach i częściach wynurzonych zaprojektowanym filtrze. Czy Zamawiający przewidział neutralizację tych roślin, które w nomenklaturze są już odpadem i w żadnym przypadku prawo nie dopuszcza ich do kompostowania?

 

Odp. 8. W systemach tych nie występuje wtórna akumulacja fosforu i azotu w korzeniach i częściach wynurzonych zaprojektowanym filtrze. Co potwierdzają rozprawy doktorskie, m.in.:

Anity Jakubaszek: Związki biogenne w oczyszczalniach hydrofitowych

Tomasza Warężaka: Wpływ oczyszczalni hydrofitowych na stężenia związków biogennych

 

  1. Gdzie będzie następował wywóz osadów nadmiernych? Czy Zamawiający zapewnia odbiór osadów przez oczyszczalnie zbiorową?

 

Odp.9. W systemach tych nie występuje osad nadmierny. Ten rodzaj osadu jest charakterystyczny dla technologii tzw. „osadu czynnego”.

 

  1. Zgodnie z normą PN EN 752:2008 najmniejszą średnicą dla przyłącza i pozostałych doprowadzeń grawitacyjnych nie może być mniejsza niż DN 150 mm, tymczasem projektant przewidział DN 110 pomimo nakazu przestrzegania aktualnych norm. Proszę o doprecyzowanie wymogu.

 

Odp.10. Projektant nie projektował przyłącza do oczyszczalni. Oczyszczalnie zostały zaprojektowane na istniejących rurach kanalizacyjnych.

Ponadto Projekt techniczny uzgodniony został w zakresie polskiego prawa z tut. Starostwem Powiatowym.

W Polsce Polskie Normy nie są dokumentami prawnymi, obowiązek ich stosowania musi wyniki z konkretnych ustaw lub rozporządzeń.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-01-21

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-01-21

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-01-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-01-21