OGŁOSZENIE

o rokowaniach po drugim przetargu

    

              Wójt Gminy Krypno działając na podstawie art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zmianami oraz § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207 poz.2108/, ogłasza w dniu 19 lutego 2013 roku na dzień 15 marca 2013r. o godzinie 1000 w pokoju nr 3 rokowania na sprzedaż działki nr 162 o powierzchni 0,36ha położonej w obrębie gruntów wsi Długołęka oznaczonej wg księgi wieczystej nr KW BI1B/00164030/4:

 1. Cena wywoławcza działki Nr 162 :  17.100 zł.
 2. Terminy przetargów zakończone wynikiem negatywnym:  I przetarg – 08.01.2013r. . i II przetarg – 08.02.2013r.
 3. Obciążenia: brak
 4. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć najpóźniej w dniu  11 marca 2013r. do godziny 1530 w kancelarii Urzędu Gminy Krypno, pok. nr 3 w zaklejonej kopercie z napisem „Rokowania – działka nr 162.*”.
 5. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy Krypno – Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080 do dnia 11 marca 2013 r. zaliczki w kwocie 1.000 zł (liczy się data wpływu zaliczki na konto).
 6. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
 7. Imię,  nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 8. Datę sporządzenia zgłoszenia;
 9. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 10. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
  Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
 11. Szczegółowe, dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Siedzibie Urzędu Gminy Krypno, pok.  nr 7, tel.85/7169076.
 12. Jeżeli osoba ustalona w wyniku rokowań jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy Krypno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi.
 13. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

                                                                                      Wójt Gminy Krypno

                                                                                       Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-02-19

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-02-19

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-02-19

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-02-19