Numer ogłoszenia: 10906 - 2013; data zamieszczenia: 08.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6378 - 2013 data 04.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, woj. podlaskie, tel. 085 7169033, fax. 085 7169035.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
     
  • W ogłoszeniu jest: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o wykaz wykonanych robót tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 25 przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
     
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o wykaz wykonanych robót tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na: - budowie co najmniej 25 przydomowych oczyszczalni ścieków; lub - budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią o wartości nie mniejszej niż 200tys.; lub - budowie/modernizacji oczyszczani ścieków o wartości nie mniejszej niż 200tys.

 

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-01-08

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-01-08

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-01-08

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-01-08