Krypno, dn. 14.02.2013r.

Or.271.2.2013                                                                                       

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http:bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

w związku ze zmianą SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno

 

Zgodnie z art.38 ust.4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) „Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

I. W związku ze zmianą SIWZ Zamawiający zmienia treść ogłoszenia nr 49542-2013 z dnia 06.02.2013 poprzez zmianę zapisu dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia (SEKCJA II: Przedmiot Zamówienia; II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia pkt.1) w następujący sposób:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno.

- dostawę żwiru -  dostarczony żwir musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0 – 30mm);

- dostawę piasku – dostarczony piasek musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja piaskowa od 0 – 2mm).

2. Szacunkowa wielkość zamówienia jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny jednostkowej wynosi: dostawa żwiru –  3800m3, dostawa piasku – 800m3 .

3. Zamawiający zastrzega +/- 20% odstępstwa od podanych ilości.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy żwiru i piasku na drogi wskazane przez Zamawiającego oraz we wskazanym terminie przez Zamawiającego.

II. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

III. W związku z dokonaną zmianą treści ogłoszenia, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust.2 przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach tj. do dnia 22 lutego 2013r. godz.945 . Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego –pokój nr 3, dnia 22 lutego 2013r. o godz. 1000.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-02-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-02-14

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-02-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-02-14