Krypno, dn. 14.02.2013r.

Or.271.2.2013                                                                                       

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http:bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego: Dostawa żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno

            Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”

  1. Gmina Krypno zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno.

- dostawę żwiru -  dostarczony żwir musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 2 – 16mm);

- dostawę piasku – dostarczony piasek musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja piaskowa od 0 – 2mm).

2. Szacunkowa wielkość zamówienia jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny jednostkowej wynosi: dostawa żwiru –  3800m3, dostawa piasku – 800m3 .

3. Zamawiający zastrzega +/- 20% odstępstwa od podanych ilości.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy żwiru i piasku na drogi wskazane przez Zamawiającego oraz we wskazanym terminie przez Zamawiającego.

 

zmienia się na:

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno.

- dostawę żwiru -  dostarczony żwir musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja żwirowa od 0 – 30mm);

- dostawę piasku – dostarczony piasek musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg (frakcja piaskowa od 0 – 2mm).

2. Szacunkowa wielkość zamówienia jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny jednostkowej wynosi: dostawa żwiru –  3800m3, dostawa piasku – 800m3 .

3. Zamawiający zastrzega +/- 20% odstępstwa od podanych ilości.

4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy żwiru i piasku na drogi wskazane przez Zamawiającego oraz we wskazanym terminie przez Zamawiającego.

 

II. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-02-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-02-14

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-02-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-02-14