Krypno, dn. 08.01.2013r.

Or.271.1.2013                                                                                       

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowę naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krypno

            Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”

  1. Gmina Krypno zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Rozdział V ust. 2 brzmiący „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej 25 przydomowych oczyszczalni ścieków”

zmienia się na:

Rozdział V ust. 2 brzmiący „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na:

- budowie co najmniej 25 przydomowych oczyszczalni ścieków;

lub

- budowie sieci kanalizacyjnej wraz z przepompownią o wartości nie mniejszej niż 200tys.;

lub

- budowie/modernizacji oczyszczani ścieków o wartości nie mniejszej niż 200tys.;

 

II. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-01-08

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-01-08

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-01-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-01-08