OGŁOSZENIE

o rokowaniach po drugim przetargu

    

              Wójt Gminy Krypno działając na podstawie art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zmianami oraz § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207 poz.2108/, ogłasza w dniu 05 marca 2013 roku na dzień 03 kwietnia 2013 r. o godzinie 1000 w pokoju nr 3 rokowania na sprzedaż niżej wymienionych lokali niemieszkalnych /garaży/ wchodzących w skład zespołu garażowego, położonego w miejscowości Krypno Kościelne, na działce ewidencyjnej nr 98/7 o powierzchni 0,0578ha oznaczonej wg księgi wieczystej nr KW BI1B/00029799/4:

 1. Garaż nr 1 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 1.230,-zł:
 2. Garaż nr 2 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 1.230,-zł:
 3. Garaż nr 3 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 1.230,-zł:
 4. Garaż nr 4 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 1.230,-zł:
 5. Garaż nr 5 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 1.230,-zł:
 6. Garaż nr 6 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 1.230,-zł:

 

 1. Terminy przetargów zakończone wynikiem negatywnym:  I przetarg – 10.01.2013r. i II  przetarg – 22.02.2013r.
 2. Obciążenia: bezumowne korzystanie z najmu.
 3. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć najpóźniej w dniu  28.03.2013r. do godziny 1530 w kancelarii Urzędu Gminy Krypno, pok. nr 3 w zaklejonej kopercie z napisem „Rokowania – lokal niemieszkalny garaż nr …….*”.
 4. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy Krypno – Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080 do dnia 28 marca 2013r.. zaliczki w kwocie 230,-zł (liczy się data wpływu zaliczki na konto).
 5. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
 1. Imię,  nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. Datę sporządzenia zgłoszenia;
 3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 1. Szczegółowe, dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Siedzibie Urzędu Gminy Krypno, pok.  nr 7, tel.85/7169076.
 2. Jeżeli osoba ustalona w wyniku rokowań jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy Krypno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi.
 3. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

W  przypadku zainteresowania zakupem więcej, niż 1 lokalu niemieszkalnego /garażu/, zgłoszenie do udziału w rokowaniach na dany lokal można złożyć w jednej kopercie, natomiast zaliczkę o której mowa w pkt IV należy wpłacić dla każdego lokalu oddzielnie.

*należy wstawić nr lokalu będącego przedmiotem rokowań.

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-03-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-03-05

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-03-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-03-05