OGŁOSZENIE

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym – na zbycie nieruchomości zabudowanych,

 będących własnością Gminy Krypno

            Wójt Gminy Krypno, jako organ właściwy w sprawach gospodarki nieruchomościami regulowanej przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), ogłasza w dniu 21 stycznia 2013 roku na dzień 22 lutego 2013 roku drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy.

Przetarg będzie prowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Na nieruchomość powyższą był organizowany pierwszy przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 stycznia 2013r., który nie doszedł do skutku ze względu na brak oferentów.

Przedmiotem przetargu będzie możliwość nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanych sześciu odrębnych lokali niemieszkalnych /garaży/ wchodzących w skład zespołu garażowego, położonego w miejscowości Krypno Kościelne, na działce ewidencyjnej nr 98/7 o powierzchni 0,0578ha oznaczanej wg księgi wieczystej nr KW BI1B/00029799/4.

  1. Garaż nr 1 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 1.964,-zł:
  2. Garaż nr 2 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 1.964,-zł:
  3. Garaż nr 3 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 1.964,-zł:
  4. Garaż nr 4 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 1.964,-zł:
  5. Garaż nr 5 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 1.964,-zł:
  6. Garaż nr 6 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 1.964,-zł:

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2013 roku (piątek) o godzinie 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie  (pokój nr 3).

W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy, jeżeli przedłożą ważną promesę na nabycie nieruchomości wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy Krypno - Bank Spółdzielczy Knyszyn 0/Krypno Nr 27 8076 20001 0010 5082 2000 0080  do dnia 18 lutego 2013 roku wadium w wysokości 200,00 zł. (liczy się data wpływu wadium na konto.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Postąpienie w przetargu wynosi 30,-zł.

Wójt Gminy Krypno zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów dotyczących sprzedaży w/w działki zabudowanej 6 boksami garażowymi.

Szczegółowe, dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Siedzibie Urzędu Gminy Krypno, pok. nr 7, tel. 085/7169076

                                                                          

Wójt Gminy Krypno

/-/ Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-01-21

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-01-21

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-01-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-01-21