Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 739.500 zł
Numer ogłoszenia: 105803 - 2013; data zamieszczenia: 10.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, woj. podlaskie, tel. 085 7169033, faks 085 7169035.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrypno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 739.500 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 739.500zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 739.500zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) na warunkach określonych w SIWZ i umowie kredytu. 2) Termin spłaty kredytu: od dnia 31.01.2015r. do 30.12.2020r. 3) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy w dniu wykorzystania I raty kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy. 4) Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. 5) Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 30.12.2013r. 6) Oprocentowanie kredytu zmienne wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek, oraz stałej marży Wykonawcy, ustalonej na podstawie złożonej oferty. 7) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w okresach miesięcznych od kwoty zadłużenia, a ich spłata następować będzie do 10 dnia następnego miesiąca. 8) Marża Wykonawcy obejmująca wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe jest stała w umownym okresie kredytowania. 9) Do obliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 31 maja 2013r t.j. 3,01%. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu, zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu oraz do odroczenia terminu spłaty ustalonych rat kredytu i odsetek w sytuacji trudności w dotrzymaniu terminów spłat rat bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat. 11) W przypadku niepełnego wykorzystania kredytu zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat. 12) Spłata kredytu nastąpi w 72 ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia miesiąca, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi 31.01.2015r. , a ostatniej 31.12.2020r. 13) Jeżeli data spłaty kredytu przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, spłata następuje w poprzedzającym dniu roboczym przed terminem określonym w umowie kredytu. 14) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2020.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa zostanie zawarta według wzoru obowiązującego w banku z zachowaniem postanowień SIWZ. 2. Płatności miesięczne rat kapitałowych realizowane będą do ostatniego dnia miesiąca. Jeżeli data spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, spłata następuje w poprzedzającym dniu roboczym. 3. Płatność rat odsetkowych od kapitału za dany miesiąc realizowana będzie do 10 dnia następnego miesiąca. 4. Dopuszcza się przesunięcie terminu spłaty lub wcześniejszą spłatę rat kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji. 5. Dopuszcza się możliwość odroczenia rat kredytu wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy bez dodatkowych opłat lub prowizji. 6. Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu spłat rat kredytu za zgodą obu stron. 7. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości, bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/Przetargi/2013/przetargi_2013.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2013 godzina 09:45, miejsce: Kancelaria Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Kupiec - Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-06-10

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-06-10

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-06-10

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-06-10