OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, tel. 85 7169033, 857169076, fax 85 7169035 ogłasza w dniu 10 października 2013 roku przetarg na sprzedaż:

 

  1. Spycharki gąsienicowej hydraulicznej DT-75 , rok produkcji 1970, moc silnika 55kW (75km), masa całkowita 6100 kg.

Cena wywoławcza 8 000,- zł  ( słownie: osiem tysięcy zł ).

 

Sprzedawaną spycharkę można obejrzeć we wsi Zastocze (przed wysypiskiem).

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Krypnie, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, pokój nr 3, w dniu 24 października  2013 r.  o godzinie 10.00.

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 800 zł (osiemset złotych).

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Urzędu Gminy Krypno nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 lub w kasie tut. urzędu do dnia 24 października  2013 r. do godz. 9.30. Dowód wniesienia wadium oferent dołącza do złożonej oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży i zapłaty ceny nabycia w terminie do 28 października 2013 r. do godz. 12.00

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. 

Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu,
  2. oferowaną cenę, nie niższą niż cena wywoławcza,
  3. oświadczenie oferenta, ze zapoznał się stanem pojazdu,
  4. oznaczenie pojazdu, którego oferta dotyczy,
  5. czytelny podpis oferenta

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu przetargu.

 

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 Krypno, dnia 10 października 2013 r.                                

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-10-10

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-10-10

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-10-10

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-10-10