Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Krypno
Numer ogłoszenia: 96773 - 2013; data zamieszczenia: 03.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, woj. podlaskie, tel. 085 7169033, faks 085 7169035.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrypno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Krypno.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Krypno. 2. Wymagania ogólne dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 1) powinien być umiejscowiony na terenie jednej z miejscowości położonych na terenie Gminy Krypno; 2) powierzchnia działki na której będzie znajdował się PSZOK powinna wynosić minimum 1000m2; 3) powinien być umiejscowiony w odpowiedniej lokalizacji, która umożliwia dojazd dla wszystkich mieszkańców Gminy Krypno; 4) teren na którym znajdować się będzie PSZOK powinien być ogrodzony, oświetlony, utwardzony; 5) powinien być wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków pochodzących z terenu PSZOK zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r. poz.145); 6) powinien być wyposażony w wagę najazdową z ważnym świadectwem zgodności i legalizacją Głównego Urzędu Miar; 7) powinien być wyposażony w odpowiednie pojemniki i kontenery przystosowane do przyjmowania odpadów zebranych selektywnie; 8) powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa między innymi prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i PPOŻ; 9) powinien być czynny codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 800 - 1600; oraz przynajmniej dwie soboty w miesiącu w godzinach 800 - 1400; 10) powinien być dostosowany do przyjmowania odpadów zebranych selektywnie takich jak: odpady budowalne i rozbiórkowe; przeterminowane leki, chemikalia; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielogabarytowe; zużyte opony; odpady biodegradowalne; szkło. 11) powinien być odpowiednio oznakowany (umieszczona tablica w widocznym miejscu powinna zawierać nazwę PSZOK, nawę i dane teleadresowe Wykonawcy prowadzącego PSZOK, wykaz przyjmowanych odpadów oraz czas pracy PSZOK); 12) w/w odpady powinne być odbierane od wszystkich mieszkańców Gminy Krypno po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich zamieszkanie na terenie Gminy Krypno..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2, 90.51.12.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny w oparciu o dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. a) posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Krypno zgodnie z art.9c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; b) posiadają aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów na terenie Gminy Krypno zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny w oparciu o dokumenty potwierdzające posiadany potencjał techniczny, tj. tytuł prawny do nieruchomości przeznaczonej pod lokalizację PSZOK lub posiadają prawo dysponowania tą nieruchomością

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym należy przedłożyć: dokument potwierdzający tytuł prawny nieruchomości lub dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością; 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust.1 ustawy - określonych w Rozdziale V SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia; 3. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w SIWZ w rozdziale VI ust.5 lit.a), b) i c) przedstawia każdy z członków konsorcjum oddzielnie natomiast pozostałe dokumenty przedstawia się wspólnie; 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków o których mowa w art.22 ust.1 ustawy - określonych w SIWZ w Rozdziale V, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ w rozdziale VI ust. 5 lit.a), b) i c).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość, niżej określonych, zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:1) zmiana terminu realizacji a) w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, b) w przypadku innych okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy; 2) zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. zmiana unormowań prawnych, zmiany organizacyjne stron, zmiana stawki podatku VAT itp.) - za wspólną zgodą Stron. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany, okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/Przetargi/2013/przetargi_2013.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013 godzina 09:45, miejsce: Kancelaria Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-05-31

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-06-03

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-06-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-06-03