OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, tel. 85 7169033, 857169076, fax 85 7169035 ogłasza przetarg na sprzedaż pojazdu:

  1. Samochód , STAR SK-1/HBL-11/12 (śmieciarka), rok produkcji 2002 nr rej. BMN H461, nr VIN SUSM69ZZZ3F001395, pojemność kontenera 12,5 m3, załadunek boczny 

Cena wywoławcza 55 000,- zł  ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł ) netto – bez VAT

Sprzedawany pojazd można obejrzeć na placu w MPO Sp. z o.o. w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 48.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Krypnie, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, pokój nr 3, w dniu 20 sierpnia 2013 r.  o godzinie 10.00.

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  3.000,- zł ( trzy tysiące).

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Urzędu Gminy Krypno nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 do dnia 20 sierpnia 2013 r. do godz. 9. 30. Dowód wniesienia wadium oferent dołącza do złożonej oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży i zapłacić cenę nabycia w terminie do 23 sierpnia 2013 r. do godz. 12.00

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. 

Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu,
  2. oferowaną cenę
  3. oświadczenie oferenta, ze zapoznał się stanem pojazdu,
  4. oznaczenie pojazdu, którego oferta dotyczy,
  5. czytelny podpis oferenta

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu przetargu.

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

 

 

 Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

 Krypno, dnia 29 lipca 2013 r.                                         

                                                                                            
                                                                                           

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-07-29

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-07-29

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-07-29

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-07-29