OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, tel. 85 7169033, 857169076, fax 85 7169035 ogłasza w dniu 28 sierpnia 2013 roku drugi przetarg na sprzedaż pojazdu:

  1. Samochód , STAR SK-1/HBL-11/12 (śmieciarka), rok produkcji 2002 nr rej. BMN H461, nr VIN SUSM69ZZZ3F001395, pojemność kontenera 12,5 m3, załadunek boczny.

Cena wywoławcza 55 000,- zł  ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł ) netto – bez VAT.

Sprzedawany pojazd można obejrzeć na placu w MPO Sp. z o.o. w Białymstoku ul. 42 Pułku Piechoty 48.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Krypnie, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, pokój nr 3, w dniu 12 września  2013 r.  o godzinie 10.00.

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  3.000,- zł ( trzy tysiące).

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Urzędu Gminy Krypno nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 do dnia 12 września  2013 r. do godz. 9. 30 lub w kasie tut. urzędu. Dowód wniesienia wadium oferent dołącza do złożonej oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży i zapłacić cenę nabycia w terminie do 23 sierpnia 2013 r. do godz. 12.00

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. 

Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu,
  2. oferowaną cenę
  3. oświadczenie oferenta, ze zapoznał się stanem pojazdu,
  4. oznaczenie pojazdu, którego oferta dotyczy,
  5. czytelny podpis oferenta

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu przetargu.

 

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

Organizatorowi  przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

 

 

   Krypno, dnia 28 sierpnia 2013 r.                                                                                Wójt Gminy Krypno  
       
                                                                                                                                 Marek Stankiewicz
 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-08-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-08-28

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-08-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-08-28