Krypno, dn. 15.03.2013r.

Or.271.4.2013                                                                                       

Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Strona: www.gminakrypno.pl i http:bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krypno”

            Na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

              W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. Czy Zamawiający przewiduje zmianę ceny jeśli ustawodawca wprowadzi dodatkowe opłaty np. opłatę na rekultywację w związku z planowanymi zmianami od 01.07.2013r.?

Odp. Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny.

  1. Czy kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi jest warunkiem koniecznym przy takiej usłudze?

Odp. Tak.

  1. Czy zasadne jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy jeśli Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczeniową firmy i to w sytuacji kredytowania usługi w okresie dłuższym niż pół roku?

Odp. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest uprawnieniem Zamawiającego i Zamawiający uważa, iż żądanie zabezpieczenia jest zasadne.

W załączeniu zmiana treści SIWZ – dotyczy zmiany wysokości należytego wykonania umowy.

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-03-15

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-03-15

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-03-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-03-15