Krypno, dn. 05.03.2013r.

Or.271.3.2013                                                                                      
Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi w miejscowości Zastocze wraz z towarzyszącą infrastrukturą

            Na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

 W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Opis techniczny mówi o konieczności zastosowania rur PCV z podwójną ścianką, przedmiar zaś o rurach z tworzyw, dwuściennych. W związku z tym, jakie rury będą wymagane przez zamawiającego?

Odp. 1 Wymagane są rury z tworzyw np. PCV ale bezwzględnie ścianki podwójne, dopuszcza się rury betonowe wibrowane kielichowe d-300mm.

 1. Proszę o sprecyzowanie czego dotyczy pozycja nr 1 przedmiaru?

Odp. 2 Pozycja dotyczy inwentaryzacji powykonawczej.
 

 1. Czy w związku z ryczałtowym wynagrodzeniem na w/w zadanie, Zamawiający nie będzie wymagał załączenia do oferty kosztorysów?

Odp. 3 Zamawiający do oferty nie żąda kosztorysów ofertowych.  Zgodnie z rozdziałem XII  ust.6 SIWZ tylko Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedłożenia kosztorysu na podstawie, którego ustalono cenę ofertową.

 1. Prosimy o zamieszczenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu na przebudowę drogi powiatowej i gminnej.

Odp. 4 Projekt Stałej Organizacji Ruchu w załączeniu.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej wg WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010?

Odp. 5 Tak.

 1. Prosimy o jednoznaczne określenie kilometrażu przebudowywanej drogi, ponieważ w opisie technicznym pkt. 1 wpisano kilometraż 0+532 – 0+998, w pkt.3 jest to 0+000 – 0+998, natomiast w przedmiarze w poz.1 wpisano kpl.1.

Odp.6 Droga przebudowywana będzie w km 0+000 – 0+998.

 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o SST: D.01.02.02 (roboty ziemne), D.05.03.27 (geosiatka), D.07.01.01 (oznakowanie poziome), D.07.02.01 (oznakowanie pionowe), na które Zamawiający powołuje się w przedmiarze.

Odp. 7 Dokumentacja SST D.01.02.02, D.05.03.27, D.07.01.01, D.07.02.01 w załączeniu.

 1. Do dokumentacji dołączono SST dotyczące wykonania zieleni drogowej. Robót takich nie ma w przedmiarach. Prosimy o wyjaśnienia.

Odp. 8 Robót takich nie ma w przedmiarze. SST dotycząca zieleni drogowej jest zbędna.

 1. Czy roboty z zamieszczonego projektu zamiennego zostały ujęte w przedmiarze robót?

Odp. Tak zostały ujęte.

 1. Kto jest właścicielem materiałów z rozbiórki – jeżeli zamawiający prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Odp. 10 Właścicielem materiałów z rozbiórki będzie Wykonawca.

 1. W przedmiarze w poz. 22 ujęto „Przebudowę istniejącego hydrantu na hydrant podziemny – wraz z koniecznymi robotami towarzyszącymi”. Prosimy o zamieszczenie przedmiaru, szczegółów i zakresu robót oraz SST dotyczących wykonania przebudowy hydrantu.

Odp. 11 Konieczny jest demontaż istniejącego hydrantu. Materiały z rozbiórki należy przekazać zamawiającemu. Należy zamontować hydrant podziemny DN80 PN10/PN16 z podwójnym zamknięciem, zabezpieczony skrzynką uliczną do hydrantów podziemnych DIN 4055. Roboty należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela właściciela wodociągu – Gminy Krypno.

 1. Wg rysunków konstrukcyjnych i przedmiaru (poz.31) należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego, natomiast  wg SST D.04.04.01 należy wykonać podbudowę z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% kruszywa łamanego. Prosimy o wyjaśnienia i ujednolicenie zapisów. Poza tym wyżej wymieniona pozycja przedmiaru odwołuje się do SST D.04.04.02, która to specyfikacja nie występuje w dokumentacji.

Odp.12 Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego. Dokumentacja została uzupełniona o SST D. 04.04.02 „Podbudowy z kruszywa łamanego” oraz powiązane z nią D. 04.04.00 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Wymagania ogólne.” I D.04.04.01 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

 1. Według przedmiaru poz.39 i 40 oraz przekroju konstrukcyjnego należy wykonać warstwę wiążącą grubości 11cm, natomiast w SST pkt. 1.3 wpisano grubość 5cm. Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości i ujednolicenie zapisów.

Odp.13 Powinno być 11 cm.

 1. Według przedmiaru poz. 41 i przekroju konstrukcyjnego należy wykonać warstwę ścieralną grubości 5cm, natomiast w opisie technicznym pkt. 5.3 wpisano grubość 4 cm. Prosimy o wskazanie prawidłowej grubości i ujednolicenie zapisów.

Odp. 14 Powinno być 5 cm.

 1. W SST D-05.03.05 w pkt. 1.3 wpisano wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5cm o uziarnieniu 0/16, na przekroju konstrukcyjnym – uziarnienie 0/12 oraz uziarnienie warstwy wiążącej: SST – 0/20, na przekroju – 0/25. Prosimy o jednoznaczne określenie uziarnienia mieszanki MMA.

Odp. 15 Uziarnienie warstwy ścieralnej powinno być 0/12, a wiążącej 0/25.

 1. Prosimy o określenie kategorii ruchu oraz właściwości i wymagań mieszanki MMA (w SSt pkt.1.3 – KR2; tablice 1,3,5 – KR4 wg PN-S-96025 – wycofanej).

Odp. 16 Należy przyjąć KR2 jako kategorię ruchu. W SST D.05.03.05 – opis tablic 1,2,3 KR2.

 1. Do dokumentacji dołączono SST D.04.04.00, D.04.04.01, D.04.04.02 dotyczące wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Robót takich nie ma w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienia.

Odp. 17 Specyfikacje techniczne D.04.04.00, D.04.01.01 i D.04.01.02 dołączono do dokumentacji, ponieważ bezpośrednio do nich odnoszą się zapisy określone w ST D.04.01.01 i D.04.08.03.

 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o SST D.04.03.02 dotyczących oczyszczenia i skropienia, na które Zamawiający powołuje się w przedmiarze.

Odp. 18 Do dokumentacji dołączona jest specyfikacja D.04.03.01 „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

 1. W przedmiarze za zatokę w poz.6 wpisano „Przestawienie istniejącej wiaty przystanku autobusowego z jej odnowieniem”. Prosimy o zamieszczenie szczegółów i zakresu robót oraz SST dotyczących wykonania przestawienia wiaty.

Odp. 19 Istniejącą wiatę należy zdemontować z rozkuciem istniejących mocowań w gruncie. Następnie ustawić w projektowanym miejscu w punktowych mocowaniach o wymiarach 30*30*60 cm wykonanych z betonu klasy C20/25, z zachowaniem istniejącego układu wysokościowego względem powierzchni chodnika. Odnowienie wiaty przystanku polegać będzie na dwukrotnym malowaniu elementów metalowych i drewnianych wiaty odpowiednimi farbami przeznaczonymi do tych materiałów. Na etapie wykonawczym zamawiający ustali kolory farb.

 1. W przedmiarze na kanalizację deszczową poz.8 ujęto „Umocnienie rowów korytkami żelbetowymi osadzonymi na ławie z pospółki lub piasku”. Prosimy o zamieszczenie szczegółów dotyczących wykonania umocnienia: wymiary korytka, wymiary ławy, rysunek szczegółowy.

Odp. 20 Należy wykonać umocnienie rowów korytkami żelbetowymi wg KPED nr 01.13 posadowionymi na ławie żwirowej grubości 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5cm. Szerokość ławy powinna wynosić 60 cm.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-03-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-03-05

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-03-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-03-05