Krypno, dn. 09.01.2013r.

Or.271.1.2013                                                                                      
Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowę naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krypno

            Na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

              W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie. „Zgodnie z zamieszczonym na stronie BIP ogłoszeniem na budowę naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krypno pkt.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Zamawiający określa ilość przydomowych oczyszczalni ścieków typu RLM 4 – 14 szt. Natomiast w załączonych do zamówienia przedmiarach występuje mnożnik w działach – 15, który sugeruje, że należy przyjąć 15 szt. oczyszczalni typu 4 RLM. Która ze wskazanych wartości jest prawidłowa?”

Odpowiedź. Prawidłową wartością do wybudowania naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków typu 4 RLM jest liczba 14szt. Wyjaśniamy, że w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej (przedmiar robót dotyczący budowy 14 szt. naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków) nastąpił błąd pisarski, w działach tegoż przedmiaru mnożnik z elementu powinien stanowić 14.


Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-01-09

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-01-10

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-01-10

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-01-10