Krypno, dn. 13.06.2013r.

Or.271.7.2013                                                                                       

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 739.500 zł

            Na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

              W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1. Czy nastąpi kontrasygnata Skarbnika na wekslu?

Odpowiedź. Tak.

Pytanie 2. Czy nastąpi kontrasygnata Skarbnika na deklaracji wekslowej?

Odpowiedź. Tak.

Pytanie 3. Czy przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i oświadczenia o poddaniu się egzekucji wystawcy weksla z kontrasygnatą Skarbnika?

Odpowiedź. Tak.

Pytanie 4. Czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania względem ZUS i US? Jeśli tak prosimy o podanie kwoty zaległości.

Odpowiedź. Nie.

Pytanie 5. Informacja na temat wartości mienia komunalnego Gminy na koniec 2012 r.

Odpowiedź: Wartość mienia komunalnego na koniec 2012 r. wynosi 30.281.172 zł.

Pytanie 6. Informacja o powiązaniach kapitałowych z innymi podmiotami, np. wzajemne poręczenia i gwarancje wraz z ilością głosów i udziałem w innych podmiotach

Odpowiedź: Poręczenie na kwotę 25.000 zł dla Stowarzyszenia „Królewski Gościniec Podlasia” do 31.12.2015 r.


Oprócz tego na prośbę oferentów Zamawiający w załączeniu zamieszcza na stronie dodatkowe dokumenty:

1. Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

2. Zaświadczenie o wyborze Wójta

3. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krypno.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Kupiec - Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-06-13

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-06-13

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-06-13

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-06-13