Krypno, dn. 14.06.2013r.

Or.271.6.2013                                                                                       

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http:bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krypno Wielkie.

            Na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Prosimy o zamieszczenie SST na oznakowanie poziome cienkowarstwowe jak również na ułożenie ścieków.

Odp. SST w załączeniu – załącznik Nr 1 i 2 do wyjaśnień.

 1. Zgodnie z poz. 73 przedmiaru na odcinku drogi od km 0+331,2 do km 0+371 strona lewa i prawa jak również na docinku od km 0+371 do km 0+385,75 strona lewa jest przewidziane ustawienie krawężnika o wymiarach 15x22 cm (najazdowy) natomiast wg rysunku 04.przek.n.d.g na tych odcinkach przewidziany jest krawężnik o wymiarach 22x30 cm. Prosimy o podanie prawidłowego wymiaru krawężnika jaki powinien być ustawiony na przedmiotowym odcinku i dokonanie stosownej korekty dokumentacji.

Odp. Powinno być 22x15cm.

 1. Czy zamawiający zezwoli na wykonanie nawierzchni bitumicznej całą szerokością jezdni tj. przy zamknięciu jezdni dla ruchu.

Odp. Projekt czasowej organizacji ruchu, do opracowania, którego zobowiązany będzie Wykonawca, będzie określać sposób organizacji robót. Projekt czasowej organizacji ruchu podlegać będzie zatwierdzeniu przez upoważnione organy.

 1. Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Odp. 12 miesięcy.

 1. Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew pozwalającą jej wykonanie w miesiącu czerwcu.

Odp. Wycinka drzew przewidziana w przedmiarze leży po stronie Zamawiającego. W związku z powyższym do przedstawienia oferty nie należy szacować poz. 18, 19, 20, 21, 22, 23 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

 1. Prosimy o określenie miejsca odwozu dłużyc.

Odp. W związku z odpowiedzią na pytanie 5, odwóz dłużyc nie będzie konieczny.

 1. Prosimy o podanie grubości podbudowy w pozycji 42 kosztorysu, czy ma wynosić 20 cm czy też 20x1,33=26,6 cm.

Odp. Ma wynosić 20cm. Współczynnik 1,33 odnosi się do pozycji katalogowej, w której grubość warstwy podbudowy wynosi 15cm.

 1. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie krawężników o nasiąkliwości poniżej 5%. wymaganie przez Zamawiającego zastosowania na przedmiotowym zadaniu krawężników o nasiąkliwości poniżej 4% jest niczym nieuzasadnione.

Odp. Należy zastosować krawężniki spełniające wymagania określone w specyfikacji D.08.01.01. Uzasadnione jest to koniecznością przewidzianych do wbudowania materiałów.

 1. Zgodnie z poz. 3 przedmiaru należy usunąć 1.959,70m3 humusu a wg poz. 4 nadmiar czyli 195,97m3 należy odwieźć. W jaki sposób należy zagospodarować pozostały humus.

Odp. Usunięcie humusu należy wykonać na powierzchni 1959,70m3 przy grubości warstwy 10cm. W poz. 3 przedmiaru robót powinno być 195,97m3 jak i w poz.4.

 1. Zgodnie z pkt. 5.4 SST D.05.03.05a i  SST D.05.03.05b na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków. Czy zaprojektowanie przez Projektanta ułożenia geosiatki na warstwie wiążącej spełnia zapisy powyższych SST.

Odp. Należy zastosować rozwiązania określone w dokumentacji technicznej. Zaprojektowana geosiatka do zbrojenia warstw asfaltowych nawierzchni jest geosyntetykiem, o którycm mowa w pkt 5.4  S.T. D.05.03.05a i D.05.03.05b.

 1. Prosimy o jednoznaczne określenie klasy betonu na ławę betonową pod krawężniki. Według przedmiarów i rysunków należy zastosować beton C 12/15 (B-15) natomiast zgodnie z pkt. 2.2 i 2.6 SST D.08.01.01 beton B-10.

Odp. Należy zastosować beton C 12/15. Stosowane poprawki zostały wprowadzone w ST D.08.01.01 – załącznik nr 3 do wyjaśnień.

 1. Prosimy o poprawienie zapisów pkt. 5.2.2 SST D.08.02.02 odnośnie podsypki. Według zapisów niniejszego pkt. pod kostkę betonową należy wykonać podsypkę piaskową gr. 5 cm, natomiast pozostała dokumentacja mówi o podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm.

Odp. Należy zastosować podsypkę cementowo-piaskową o grubości 4cm.

 1. Prosimy o potwierdzenie, iż obrzeża betonowe należy ustawić na podsypce piaskowej, gdyż według pkt. 2.5 SST D.08.03.01 do ławy należy zastosować żwir.

Odp. Obrzeża należy ustawić na podsypce piaskowej. Zapisy w pkt. 2.5 i 5.3 ST D.08.03.01 odnoszą się do żwiru lub piasku.

 1. Czego dotyczy krotność 0,7 wprowadzona w pozycji 67 przedmiaru odnośnie przestawienia ogrodzeń łańcuchowych.

Odp. Współczynnik 0,7 został zastosowany w związku z wykorzystaniem materiałów pochodzących z rozbiórki.

 1. W poz. 77 (P67) kosztorysu Zamawiający powołuje się na SST D.05.03.23, której nie ma w dokumentacji przetargowej, natomiast została zamieszczona SST D.08.04.01 „Wjazdy o nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”. Prosimy o potwierdzenie, że przy wycenie ww. pozycji należy opierać się na SST D.08.04.01

       Odp. Przy wycenie pozycji należy opierać się na ST D.08.04.01

 1. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji oraz SST na przestawienie hydrantu.

Odp. SST D.01.03.05 – przebudowa hydrantu – w załączeniu – załącznik nr 4 do wyjaśnień.

 1. Prosimy o informacje na temat przestawienia istniejącego ogrodzenia: na czym ma polegać wymienione przestawienie, jakie materiały należy ująć w wycenie, zamieszczenie SST.

Odp. Planowane jest przestawienie istniejącego ogrodzenia w miejscach kolidujących z przebudowywaną drogą. SST D.07.06.01 – przestawienie ogrodzenia – w załączeniu – załącznik nr 5 do wyjaśnień.

 1. Zgodnie z zapisami § 8 pkt. 1  umowy Zamawiający żąda udzielenia gwarancji na przedmiotową inwestycje na okres 60 miesięcy. Chcemy zwrócić uwagę, iż tak długi okres gwarancji może być wymagany w przypadku budowy drogi, czyli wykonywania przez Wykonawcę pełnej konstrukcji nawierzchni. W ramach niniejszego zamówienia realizowana jest tylko i wyłącznie przebudowa, czyli wykonanie niewielkiego poszerzenia oraz ułożenie dwóch warstw bitumicznych i geosiatki. Wymagając tak długiego okresu gwarancji Zamawiający zrzuca na Wykonawcę robót odpowiedzialność za błędy w konstrukcji nawierzchni (np. brak nośności), które już są, a których nie wyeliminuje ułożenie warstwy bitumicznej. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów § 8 pkt. 1 umowy i skrócenie okresu gwarancji na 24 miesiące.

Odp. Zamawiający określa wymagany okres gwarancji, który powinien wynosić 60 miesięcy. Hipotetyczne założenie błędów w konstrukcji nawierzchni, nie może być podstawą żądania od Zamawiającego skrócenia okresu gwarancji.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-06-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-06-14

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-06-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-06-14