Krypno Kościelne, dn. 20.06.2013r.

Or.271.7.2013

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http:bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

           Wójt Gminy Krypno zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/, zawiadamia że w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego którym jest „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 739.500zł” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił cenę jako jedyne kryterium wyboru oferty. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najniższą ceną.

          Najkorzystniejszą ofertę przedstawił Bank Ochrony Środowiska SA Centrala – Centrum Korporacyjne w Olsztynie, ul. Piękna 1, 15-282 Białystok.

W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ocena punktowa oferty

1.

Bank Ochrony Środowiska SA Centrala – Centrum Korporacyjne w Olsztynie, ul. Piękna 1, 15-282 Białystok

100

2.

Podlaski Bank Spółdzielczy w Knyszynie

ul. Jagiellońska 2, 19-120 Knyszyn

94

             

           Informujemy, iż w powyższym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani też nie wykluczonego żadnego Wykonawcy.      

           Zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-06-20

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-06-20

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-06-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-06-20