Krypno Kościelne, dn. 20.06.2013r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 5461338716

 

Or.271.8.2013

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

           Wójt Gminy Krypno zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/, zawiadamia że w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego którym jest „Zorganizowanie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Krypno” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta złożona przez firmę Markel Sp. z o.o., Krypno Kościelne 25A, 19-111 Krypno Kościelne.

Oferta w/w Wykonawcy była jedną złożoną ofertą i spełniała wszystkie wymagania postawione w SIWZ, w kryterium jakim jest cena otrzymała 100pkt tj. maksymalną ilość punktów.

Informuje się, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1 pkt. 1 i 2 w/w ustawy, w związku z tym, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę (art. 94 ust.2 ustawy). W związku z powyższym umowa zostanie podpisana dnia 24 czerwca 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy Krypno.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-06-20

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-06-20

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-06-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-06-20