Krypno Kościelne, dn. 01.03.2013r.

Or.271.2.2013

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

           Wójt Gminy Krypno zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami/, zawiadamia że w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił cenę jako jedyne kryterium wyboru oferty. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najniższą ceną.

          Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Zastawie 1/22, 16-070 Choroszcz.

W niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Ocena punktowa oferty

1.

FIRMA KACZANOWSKI Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław

ul. Kilińskiego 18, 17-100 Bielsk Podlaski

97

2.

KRUPIAK Punkt Handlowo-Usługowy Wojno Robert

Kostry Noski 27, 18-212 Nowe Piekuty

80

3.

Wynajem Sprzętu Budowlanego MARPO Mariusz Buziewicz

Popowo 9A, 19-200 Grajewo

85

4.

Roboty Ziemne i Drogowe „DROGOMISTRZ” Józef Roszkowski

ul. Parkowa 15, 19-101 Mońki

62

5.

KOMDrog Sp. z o.o.

Borsukówka 51, 16-002 Dobrzyniewo Duże

odrzucona

6.

Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz

ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki

59

7.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych

ul. Zastawie 1/22, 16-070 Choroszcz

100

          

           Informuje się, iż z powyższego postępowania wykluczono następującego Wykonawcę: KOMDrog Sp. z o.o. , Borsukówka 51, 16-002 Dobrzyniewo Duże.

Uzasadnienie prawne wykluczenia: art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych -  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert.

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia: Zgodnie z rozdziałem VIII  SIWZ Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3000,-zł. Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Jak wynika z dokumentacji księgowej wadium na rachunek bankowy Zamawiającego wpłynęło po upływie terminu składania ofert.

               Oferta odrzucona:

- Oferta nr 5 złożona przez KOMDrog Sp. z o.o. , Borsukówka 51, 16-002 Dobrzyniewo Duże.

Uzasadnienie prawne odrzucenia:

  • art.89 ust.1 pkt. 5 – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia

  • w/w Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2, w związku z powyższym jego oferta podlega odrzuceniu;

Informuje się, iż zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną tj. po dniu 06 marca 2013r.

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-03-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-03-01

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-03-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-03-01