Krypno, dn. 15.03.2013r.

Or.271.4.2013                                                                                       

Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Strona: www.gminakrypno.pl i http:bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krypno.

            Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”

I. Gmina Krypno zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

Rozdział XVI pkt 1 SIWZ brzmiący:

1. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania winien, w dacie zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto podanej w ofercie.

zmienia się na:

1.  Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania winien, w dacie zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości brutto podanej w ofercie.

II. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-03-15

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-03-15

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-03-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-03-15