Krypno, dn. 18.06.2013r.

Or.271.7.2013                                                                         

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 739.500zł.

            Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”

Gmina Krypno zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia jn.:

I. Załącznik Nr 1 do SIWZ (dotyczy treści oferty) – „Cena kredytu długoterminowego w kwocie 739.500zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi ………………………zł

- przy wskaźniku WIBOR 3M na dzień 31.05.2013r.  - ………………………..%

- wysokości marży banku                                        - ………………………..%”.

zmienia się na:

Załącznik Nr 1 do SIWZ (dotyczy treści oferty) – „Cena kredytu długoterminowego w kwocie 739.500zł przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi ………………………zł

- przy wskaźniku WIBOR 1M na dzień 31.05.2013r.  - ………………………..%

- wysokości marży banku                                           - ………………………..%”.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-06-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-06-18

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-06-18

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-06-18