Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 105803-2013 z dnia 2013-06-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Krypno Kościelne
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 739.500zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 739.500zł...
Termin składania ofert: 2013-06-19


Numer ogłoszenia: 112631 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 105803 - 2013 data 10.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, woj. podlaskie, tel. 085 7169033, fax. 085 7169035.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 739.500zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 739.500zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) na warunkach określonych w SIWZ i umowie kredytu. 2) Termin spłaty kredytu: od dnia 31.01.2015r. do 30.12.2020r. 3) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy w dniu wykorzystania I raty kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy. 4) Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. 5) Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 30.12.2013r. 6) Oprocentowanie kredytu zmienne wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek, oraz stałej marży Wykonawcy, ustalonej na podstawie złożonej oferty. 7) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w okresach miesięcznych od kwoty zadłużenia, a ich spłata następować będzie do 10 dnia następnego miesiąca. 8) Marża Wykonawcy obejmująca wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe jest stała w umownym okresie kredytowania. 9) Do obliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 31 maja 2013r t.j. 3,01%. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu, zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu oraz do odroczenia terminu spłaty ustalonych rat kredytu i odsetek w sytuacji trudności w dotrzymaniu terminów spłat rat bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat. 11) W przypadku niepełnego wykorzystania kredytu zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat. 12) Spłata kredytu nastąpi w 72 ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia miesiąca, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi 31.01.2015r. , a ostatniej 31.12.2020r. 13) Jeżeli data spłaty kredytu przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, spłata następuje w poprzedzającym dniu roboczym przed terminem określonym w umowie kredytu. 14) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 739.500zł, przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 739.500zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) na warunkach określonych w SIWZ i umowie kredytu. 2) Termin spłaty kredytu: od dnia 31.01.2015r. do 30.12.2020r. 3) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy w dniu wykorzystania I raty kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy. 4) Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. 5) Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 30.12.2013r. 6) Oprocentowanie kredytu zmienne wg stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek, oraz stałej marży Wykonawcy, ustalonej na podstawie złożonej oferty. 7) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w okresach miesięcznych od kwoty zadłużenia, a ich spłata następować będzie do 10 dnia następnego miesiąca. 8) Marża Wykonawcy obejmująca wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe jest stała w umownym okresie kredytowania. 9) Do obliczenia kosztu kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 31 maja 2013r t.j. 3,01%. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu, zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu oraz do odroczenia terminu spłaty ustalonych rat kredytu i odsetek w sytuacji trudności w dotrzymaniu terminów spłat rat bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat. 11) W przypadku niepełnego wykorzystania kredytu zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat. 12) Spłata kredytu nastąpi w 72 ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia miesiąca, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi 31.01.2015r. , a ostatniej 31.12.2020r. 13) Jeżeli data spłaty kredytu przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, spłata następuje w poprzedzającym dniu roboczym przed terminem określonym w umowie kredytu. 14) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: 19.06.2013 godzina 09:45, miejsce: Kancelaria Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, pok. nr 3.

W ogłoszeniu powinno być: 20.06.2013 godzina 10:45, miejsce: Kancelaria Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, pok. nr 3.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Kupiec - Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-06-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-06-14

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-06-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-06-14