Krypno, dn. 22.05.2013r.

Or.271.4.2013                                                                                                                                        

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krypno

            Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”

Gmina Krypno zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja dotyczy jak niżej:

- W Rozdziale V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW – wykreśla się „ust.1 lit. c) posiadają aktualne zezwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach”.

- W Rozdziale VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – wykreśla się „ust. 1 lit. d) zezwolenie na przetwarzanie odpadów o którym mowa w rozdziale V ust. 2 niniejszej SIWZ.

                                                                 Wójt Gminy Krypno

                                                                 Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-05-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-05-22

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2013-05-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-05-22