Wyjaśnienie treści SWZ z 09.05.2023

Krypno Kościelne, 09.05.2023r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.2.6.2023.KK

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Ruda”

Pytanie 1. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy humusowania wraz z obsianiem skarp. Jeżeli tak prosimy o podanie gwarancji na zieleń drogową.

Odpowiedź 1.  Zamawiający nie wymaga humusowania i obsiana skarp.

Pytanie 2. Prosimy o informację, ile koszeń w roku należy wykonać.

Odpowiedź 2. Zamawiający nie wymaga koszeń.

Pytanie 3. Prosimy o zwiększenie ilości kruszywa na poboczach o ok. 30 m3. Według naszych wyliczeń wskazana w przedmiarze i kosztorysie ilości w poz. 6.1 jest zaniżona.

Odpowiedź 3. Ilości kruszywa wyliczone w poz. nr 6.1 są prawidłowe.

Pytanie 4. Prosimy o informację, czyją własnością jest drewno z wycinki drzew, jeżeli zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca jego odwozu.

Odpowiedź 4. Drewno z wycinki  jest własnością Wykonawcy.

Pytanie 5. Prosimy o informację czy dla projektowanego odcinka drogi należy przewidzieć przebudowę wodociągu zlokalizowanego w miejscu projektowanej nawierzchni.

Odpowiedź 5. Wodociąg nie podlega przebudowie.

Pytanie 6. Prosimy o informację kto jest właścicielem kabla teletechnicznego przewidzianego do przełożenia dla projektowanego odcinka drogi w km rob. 0+998÷1+553 oraz podanie warunków technicznych i wymagań właściciela kabla.

Odpowiedź 6. Właścicielem kabla teletechnicznego jest Orange. Zamawiający nie posiada warunków technicznych i wymagań właściciela kabla.

Pytanie 7. Prosimy o informację odnośnie kabla, czy jest miedziany czy to światłowód.

Odpowiedź 7. Zamawiający informuje, iż jest to kabel miedziany.

Pytanie 8. Opis techniczny w pkt. 4.3.1 na zjazdach wskazuje na wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 o grubości 20 cm, natomiast w przedmiarze i kosztorysie grubość podbudowy na zjazdach wynosi 22 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 8. Zamawiający informuje, iż grubość podbudowy z kruszywa łamanego C50/30 na zjazdach powinna wynosić 22 cm.

Pytanie 9. PFU dla odcinka 0+998÷1+553 wskazuje na wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej zgodnie z WT-1 i WT-2 2014, SST 05.03.05a i 05.03.05b dla części od 0+000,60÷0+998 zostało opracowane na podstawie WT-1 i WT-2 2010. Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej dla obu części na podstawie aktualnych wytycznych WT-1 i WT-2 2014?

Odpowiedź 9. Zamawiający zezwala na wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej dla obu części na podstawie aktualnych wytycznych WT-1 i WT-2 2014

  

W związku z uszkodzonym plikiem Rys. nr 3 Niweleta w Projekcie wykonawczym Zamawiający w załączeniu do wyjaśnień SWZ zamieszcza poprawny plik Rys. nr 3 Niweleta.

 

                                                                                                                                           z up. WÓJTA

                                                                                                                                             Marian Magnuszewski

                                                                                                                                             ZASTĘPCA WÓJTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2023-05-09

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-05-09

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-05-09