Wyjaśnienie treści SWZ z 10.05.2023

Krypno Kościelne, 10.05.2023r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.2.6.2023.KK

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Ruda”

Pytanie 1. Prosimy o wskazanie gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.

Odpowiedź 1.  Okres gwarancji wynosi 1 rok.

Pytanie 2. Prosimy o wykreślenie z § 4 ust. 1 ppkt. 1) i 3)  umowy słowa „bezusterkowego”, ponieważ postanowienie umowne które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 k.c. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2017 r., sygn. I ACa 689/16).

Odpowiedź 2. Zamawiający wprowadza zmiany w § 4 ust. 1 ppkt 1) i 3) umowy w ten sposób iż wykreśla słowo „bezusterkowego”. Po zmianie zapisu umowy w § 4 brzmi on następująco:

㤠4

  1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości ceny ofertowej brutto tj. ..................................... zł, słownie złotych: .......................................................................
  • wartość 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego całego zadania przez Zamawiającego,
  • wartość 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie …. -miesięcznego okresu rękojmi i gwarancji oraz usunięciu wad ujawnionych w tym okresie,
  • zwolnienie zatrzymanej kwoty następuje na pisemny wniosek Wykonawcy z dołączonym oświadczeniem przedstawiciela Zamawiającego o wykonaniu przedmiotu umowy lub terminowym usunięciu wszystkich wad.
  1. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.”

 

Pytanie 3. Prosimy o zmianę zapisów umowy § 19 ust. 10:  „ (…) zmiana wysokości wynagrodzenia może zostać dokonana w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych, ogłaszanych począwszy od upływu pierwszych 6 miesięcy po zawarciu umowy wynika, że suma zmiany cen nakładów inwestycyjnych wynosi łącznie więcej niż 10,0% oraz w przypadku gdy Wykonawca, składając wniosek, udowodni, Zamawiającemu, że zmiana wskaźnika rzeczywiście spowodowała lub spowoduje wzrost kosztów wykonania Umowy”

Odpowiedź 3. Zamawiający zmienia zapisy umowy w § 19 ust. 10, który po zmianie brzmi następująco:

㤠19

  1. W przypadku o którym mowa w ust. 2 lit. c-f zmiana wysokości wynagrodzenia może zostać dokonana w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych, ogłaszanych począwszy od upływu pierwszych 6 miesięcy po zawarciu umowy wynika, że suma zmiany cen nakładów inwestycyjnych wynosi łącznie więcej niż 10,0% oraz w przypadku gdy Wykonawca, składając wniosek, udowodni, Zamawiającemu, że zmiana wskaźnika rzeczywiście spowodowała lub spowoduje wzrost kosztów wykonania Umowy.”

 

 

                                                                                                                                           z up. WÓJTA

                                                                                                                                           Marian Magnuszewski

                                                                                                                                           ZASTĘPCA WÓJTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2023-05-10

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-05-10

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-05-10