Deklaracja dostępności serwisu Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Krypno zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Deklaracja dostępności zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Deklaracja dostępności.

Data publikacji strony internetowej: 2003-09-11

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

- treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. - treści pochodzą z różnych źródeł, - treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki, - treści zostały wytworzone przez inną instytucję, - filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. - Pliki PDF, DOC itp. – nie ma możliwości ograniczenia korzystania z takich plików i umieszczania tekstów bezpośrednio w serwisie. Problematyczną kwestią jest poprawne tagowanie. - Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury, lub są skanami dokumentów. - Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji. - Niektóre elementy nawigacyjne mogą nie mieć zapewnionego kontrastu minimalnego. - Niektóre linki mogę mieć cel nie wynikający z treści linku.

Wyłączenia:

Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-28. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Markowska, adres poczty elektronicznej ugkrypno@podlaskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 7169033. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Krypno

Adres organu odwoławczego: Krypno Kościelne 23 B 19-111 Krypno Kościelne

Adres e-mail organu odwoławczego: ugkrypno@podlaskie.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 7169033

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy składa się z parteru i piętra. Początek i koniec biegu schodów oznaczony jest naklejkami ostrzegawczymi. Brak windy. Do Urzędu prowadzi wejście bez barier architektonicznych. Wejście do budynku znajduje się obok parkingu. Wszystkie sprawy w Urzędzie załatwiane są w punkcie obsługi klienta znajdującym się zaraz po wejściu do budynku na parterze. Budynek nie posiada oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Jedno pomieszczenie na parterze budynku wyposażone jest w urządzenie wspomagające słuch. Podczas wizyty w Urzędzie na wyznaczonym stanowisku można skorzystać online z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem wizyty.W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie oraz wskazanie daty i godziny wizyty oraz sprawy, którą chcielibyście załatwić.

Deklaracja dostępności serwisu Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Krypno zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Deklaracja dostępności zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Deklaracja dostępności.

Data publikacji strony internetowej: 2003-09-11

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

- treści opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. - treści pochodzą z różnych źródeł, - treści są bardzo obszerne i zostały zamieszczone jako załączniki, - treści zostały wytworzone przez inną instytucję, - filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. - Pliki PDF, DOC itp. – nie ma możliwości ograniczenia korzystania z takich plików i umieszczania tekstów bezpośrednio w serwisie. Problematyczną kwestią jest poprawne tagowanie. - Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów word w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury, lub są skanami dokumentów. - Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Treści nietekstowe mogą nie posiadać swojej tekstowej alternatywy, napisów rozszerzonych lub audiodeskrypcji. - Niektóre elementy nawigacyjne mogą nie mieć zapewnionego kontrastu minimalnego. - Niektóre linki mogę mieć cel nie wynikający z treści linku.

Wyłączenia:

Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-28. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Markowska, adres poczty elektronicznej ugkrypno@podlaskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 7169033. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Krypno

Adres organu odwoławczego: Krypno Kościelne 23 B 19-111 Krypno Kościelne

Adres e-mail organu odwoławczego: ugkrypno@podlaskie.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 7169033

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy składa się z parteru i piętra. Początek i koniec biegu schodów oznaczony jest naklejkami ostrzegawczymi. Brak windy. Do Urzędu prowadzi wejście bez barier architektonicznych. Wejście do budynku znajduje się obok parkingu. Wszystkie sprawy w Urzędzie załatwiane są w punkcie obsługi klienta znajdującym się zaraz po wejściu do budynku na parterze. Budynek nie posiada oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Toaleta nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Jedno pomieszczenie na parterze budynku wyposażone jest w urządzenie wspomagające słuch. Podczas wizyty w Urzędzie na wyznaczonym stanowisku można skorzystać online z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących. Zamiar skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed dniem wizyty.W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie oraz wskazanie daty i godziny wizyty oraz sprawy, którą chcielibyście załatwić.