Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie IN.6220.2.2023.MS

                                                                                                                                                                Krypno Kościelne dn. 19.05.2023r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.2.2023.MS

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

      Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022r., poz. 1029 ze zm.) powoływanej dalej jako „uooś”, a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r., poz. 1839 ze zm. ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022r., poz. 2000 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku inwestora UNITe PV 5  Sp. z o. o.,  Al. Jerozolimskie 100, 00 - 807 Warszawa i zgromadzonego materiału dowodowego,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy farmy fotowoltaicznej, Wójt Gminy Krypno

 

nie stwierdza

 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew.: 886, 893 w obrębie Krypno Wielkie, gmina Krypno ’’.

 

Uzasadnienie

 

      UNITe PV 5 Sp. z o. o.,  Al. Jerozolimskie 100, 00 - 807 Warszawa wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającej na budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew.: 886, 893 w obrębie Krypno Wielkie, gmina Krypno. Do wniosku dołączono dokumenty zgodnie z „uooś’’.

      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. ,,uooś” uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

      Przedsięwzięcie, będące przedmiotem postępowania, jest przedsięwzięciem należącym do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września  2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r., poz. 1839  ze zm. ), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

      Spełniając obowiązek zawarty w art. 59 ust. 1 pkt 2 „uooś”, ustalono czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym wypełniając dyspozycje art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich.

      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4220.166.2023.KW z dnia 18.04.2023r. wyraził opinię, nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach opinią nr NZ/OP-20/23 z dnia  19.04. 2023r.  nie stwierdził obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.  Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje planowane przedsięwzięcie wyłącznie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.

      Dyrektor Zarządu Zlewni  Wód Polskich  w Białymstoku opinią nr BI.ZZŚ.2.4901.112.2023.IK  z dnia 20.04.2023r. wyraził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

      Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia takiego planu.

      Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy  fotowoltaicznej o mocy do 12MW  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na części działek ewidencyjnych  886, 893 o powierzchni inwestycji  ok. 10,60 ha w obrębie  Krypno Wielkie, gmina Krypno.  Inwestycja  posiada bezpośrednio dostęp do drogi  wojewódzkiej o nr: 671 na  działce o   nr ewid. 182/1 obręb Krypno Wielkie. Teren, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia wolny jest od zabudowy, w aktywnym użytkowaniu ornym. Zgodnie z klasyfikacją gruntów  są to grunty orne R i pastwiska trwałe Ps klas bonitacyjnych IV i V, w rzeczywistości użytkowane jako grunty orne.

      Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana  jest w odległości ok. 200  metrów na wschód terenu inwestycji, za drogą wojewódzką  nr 671.  Są to pojedyncze siedliska i niewielki osady składające się  z budynków mieszkalnych i zabudowań   gospodarczych. Jedno siedlisko znajduje się również po zachodniej stronie od terenu inwestycji.  Ponadto w promieniu 500m występują budynki inwentarskie – związane z chowem zwierząt. 

      W sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się obiekty o podobnej funkcji.

 

    Na farmę fotowoltaiczną  składać się będą następujące  urządzenia oraz  infrastruktura  techniczna:  

- panele fotowoltaiczne  ok. 20 000 sztuk o mocy pojedynczego ogniwa od 500 do 1000Wp;

- inwertery  fotowoltaiczne do 100 sztuk ; 

- do 6 kontenerowych  stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4- 0,8 kV o wymiarach do 10m/6m  i wysokości do 5m;

- konstrukcje wsporcze do montażu ogniw paneli fotowoltaicznych;

 - ogrodzenie;

- system monitoringu;

- stacja pogodowa;

- oświetlenie:

- plac manewrowy;

- kable elektryczne;

- złącza kablowe;

- kontener do montażu aparatury sterującej , rozdzielnic, liczników prądowych, oraz magazynów energii  wraz z infrastrukturą techniczną;

- w zależności od uzyskanych warunków przyłączeniowych może być konieczna infrastruktura związana z wprowadzeniem  energii elektrycznej z terenu farmy do punktu przyłączeniowego  wskazanego  przez operatora sieci dystrybucyjnej.

 

    Teren planowanego przedsięwzięcia zostanie ogrodzony, moduły fotowoltaiczne zostaną ułożone w rzędach na konstrukcjach wsporczych oddalonych od siebie  w odległość od 3m do 7m , wysokość instalacji nie przekroczy 5m. Ścieżki pomiędzy rzędami modułów oraz powierzchnia pod nimi będzie stanowiła powierzchnie biologicznie czynne. Transformatory zostaną  zainstalowane wewnątrz obudowy stacji transformatorowych stanowiących  zabezpieczenie  przed porażeniem prądem elektrycznym  ludzi lub zwierząt. Dopuszcza się umieszczenia 2 transformatorów  w jednym kontenerze.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w przypadku użycia transformatorów olejowych  konieczne będzie zamontowanie szczelnej misy, która w przypadku wycieku pomieści  olej, co zabezpieczy środowisko  gruntowe przed zanieczyszczeniem.

 

      Oddziaływania podczas trwania robót będą miały charakter krótkotrwały i nie spowodują zmiany istniejącego stanu środowiska na terenie. Odpady w czasie ich wytworzenia będą przekazywane przedsiębiorcy posiadającemu uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

      Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., poz. 916 ze zm.). Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałych formach ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływanie będzie miały zasięg lokalny, krótkotrwały, i odwracalny. Wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, wystąpienia innych uciążliwości czy wystąpienia awarii będzie znikome.  Oddziaływanie transgraniczne przedsięwzięcia nie wystąpi. Przedsięwzięcie nie wpłynie znacznie na krajobraz z uwagi na fakt, że elementy budowli są niskie nie będą dominowały wśród istniejących elementów krajobrazu.

      W nawiązaniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust.1 ustawy „uooś” nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze względu na:

- przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym nie będzie miało wpływu na obszar Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody;

- planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do  kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać;

- przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia  2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. 2016r.,  poz. 138);

- usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym nie występują obszary wodno-błotne czy inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, lub leśne, w tym strefy ochrony ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych;

- nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie  historyczne, krajobrazowe lub archeologiczne, obszary przyległe do jezior i obszary ochrony uzdrowiskowej; 

- rodzaj i skala przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań;

- przedsięwzięcie nie będzie naruszać wymagań higienicznych i zdrowotnych;

- przedsięwzięcie będzie funkcjonowało łącznie z innymi odpowiednimi budowlami infrastruktury technicznej oraz budowlami.  

      Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest obligatoryjna, gdyż:

- przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Możliwość realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko nie jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

      W ocenie organu podejmującego decyzję oraz organów udzielających opinii odstąpienie od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania dla danego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

              

 

POUCZENIE

 

      W oparciu o art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. „uooś” decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy „uooś” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1.  Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

      Informacja o niniejszej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich w Białymstoku  zostaje podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: big.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

      Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

                                                                                                                                                      WÓJT

                                                                                                                                                       Marek Stankiewicz 

 

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

        Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy „uooś’’

               

Otrzymują:

 1. UNITe PV 5 Sp. z o. o. 
  Al. Jerozolimskie 100,  00-807 Warszawa
 1. Właściciele działek  objętych   inwestycją / w aktach sprawy/
 2. Pozostałe strony w trybie 49 Kpa poprzez obwieszczenie
 3. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony
  Środowiska w Białymstoku
  ul. Dojlidy Fabryczne 23
  15-554 Białystok
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor
  Sanitarny w Mońkach
  ul. Tysiąclecia 5
  19-100 Mońki
 3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Białymstoku
  ul. Handlowa 6
  15-399 Białystok

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      Załącznik do decyzji IN. 6220.2.2023.MS z dnia

                                                                                                                                                                                      19.05.2023r. Wójta Gminy Krypno

                                                                                                                                                                                      o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                                                                                                                                                      realizacji przedsięwzięcia

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokument sporządzony w związku z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

  

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

 Zabudowa systemami fotowoltaicznymi pod nazwą „budowa  farmy   fotowoltaicznej  wraz  z niezbędna infrastrukturą   na   części działek o nr ew. : 886, 893 w obrębie  ewidencyjnym Krypno Wielkie, gmina Krypno’’.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na gruntach rolnych  klas  PsIV,¸ PsV,  RIVa, RIVb, RV.   

2. Charakterystyka parametry techniczne instalacji.

Przedsięwzięcie ma na celu budowę farmy  fotowoltaicznej umożliwiającej produkcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych – urządzeń dokonujących konwersacji promieniowania słonecznego na prąd elektryczny.

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących urządzeń i infrastruktury technicznej:   

- paneli  fotowoltaicznych do  20 000 sztuk o mocy jednostkowej od 500 do 1000 Wp każdy;

- ok. 100 szt. inwerterów fotowoltaicznych;

- do 6 kontenerowych stacji transformatorowo- rozdzielczych 15/0,4-0,8kv o wymiarach do 10m/6m i wysokości do 5m;

- konstrukcji wsporczych do montażu ogniw paneli  fotowoltaicznych;

- ogrodzenia;

- systemu monitoringu;

- stacji pogodowej;

- oświetlenia;

- kabli elektrycznych;

- złączy kablowych;

- kontener do montażu aparatury sterującej, rozdzielnic, liczników prądowych oraz magazyn energii wraz z infrastrukturą techniczną.

              

                                                                                                                                                    WÓJT

                                                                                                                                                    Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-05-19

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-05-19

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-05-19