Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie IN.6220.3.2023.MS

Krypno Kościelne, dnia 11. 05.2023 r.

Wójt Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.3.2023.MS

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

       Zawiadamiam na podstawie art. 10 § 1 i art. 49   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art.73 ust. 1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022, poz. 1029 ze zm. ) o wszczęciu  postępowania na wniosek RRSP 21  Sp. z o. o.,  ul. Białostocka 20/45, 00 - 741 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na   budowie elektrowni fotowoltaicznej ,, Zastocze’’ o mocy 6 MW wraz z instalacjami i urządzeniami  technicznymi oraz pozostałą niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach  o nr ew.: 73/3,  73/4 w obrębie Zastocze, gmina Krypno.

       Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

       Zgodnie z art. 64 ust. 1  pkt 1 i 2, art.  77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego, ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 ze zm.  ),  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich.

       Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii. 

 

        Informuję  osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 K.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.  Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  w godz. 8.00 – 14.00.

        Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dzień publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczenia: 11.05.2023r.

 

                                                                                                                                            WÓJT

                                                                                                                                             mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-05-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-05-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-05-12