Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie IN.6220.5.2023.MS

Krypno Kościelne, dnia 20.06.2023 r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.5.2023.MS

 

Obwieszczenie
o zebranych dowodach i materiałach sprawy
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

       Na podstawie  art.  10  § 1  ustawy   z   dnia 14   czerwca  1960 r.   Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm. )  w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek UNITe PV  Sp. z o. o.,  Al. Jerozolimskie 100, 00 - 807 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia „budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 196, 198, 199, 204, 291/1, 292/1, 293/1, 293/4  w obrębie Krypno Wielkie, 387/3, 389/3, 390/3 w obrębie Krypno Kościelne, gmina Krypno ’’, Urząd Gminy Krypno informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

      Zainteresowane  strony  mogą  składać  uwagi  i  wnioski  w  powyższej   sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub  na  piśmie  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Z  dokumentacją  sprawy  zapoznać się można  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

    Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl.  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dzień publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczenia: 20.06.2023r.

     Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu organ prowadzący sprawę podejmie decyzję w oparciu o zgromadzone dowody, znajdujące się w aktach sprawy.

 

                                                                                                                             WÓJT

                                                                                                                             mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-06-20

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-06-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-06-20