Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach IN.6220.5.2023.MS

                                                                                                                         Krypno Kościelne dn.11.07.2023r.

 

Wójt Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.5.2023.MS

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

       Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023r., poz. 775 ze zm. )  w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023, poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam, iż Wójt Gminy Krypno na wniosek    inwestora UNITe PV 5 Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 100, 00 - 807 Warszawa wydał  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach  o nr ew.:  196, 198, 199, 204, 291/1,  292/1, 293/1,  293/4 w obrębie Krypno Wielkie, 387/3 , 389/3, 390/3 w obrębie Krypno Kościelne, gmina Krypno.

 

      Od ww. decyzji służy stronom prawo wniesienia  odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia. Dzień publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczenia: 11.07.2023r.

      

      Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich,  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

 

                                                                                                                                                            WÓJT

                                                                                                                                                          mgr Marek Stankiewicz

 

 

Otrzymują strony postępowania:

  1. UNITe PV 5 Sp. z o. o.
  2. Właściciele działek objętych inwestycją / w aktach sprawy /
  3. Pozostałe strony w trybie 49 Kpa poprzez obwieszczenie
  4. a/a

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-07-11

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-07-11

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-07-11