Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania

                                                                                                                     Krypno Kościelne, dnia 05.07.2023r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.3.2023.MS

 

Zawiadomienie

 

      Na    podstawie  art.  10  § 1  ustawy   z   dnia 14   czerwca  1960 r.   Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023r. poz. 775 ze zm. )  w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek RRSP 21  Sp. z o. o.,  ul. Białostocka 20/45, 00 - 741 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na   budowie elektrowni fotowoltaicznej ,, Zastocze’’ o mocy 6 MW wraz z instalacjami i urządzeniami  technicznymi oraz pozostałą niezbędna infrastrukturą techniczną na działkach  o nr ew.: 73/3,  73/4 w obrębie Zastocze, gmina Krypno, Urząd Gminy Krypno informuje  o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania do czasu  przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 

     Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, 19-111 Krypno Kościelne  23B.

     Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl.  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dzień publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczenia: 04.07.2023r.

 

                                                                                                                                                       WÓJT

                                                                                                                                                       mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-07-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-07-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-07-05