Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.07.2023r. (znak IN.6220.5.2023.MS)

Krypno Kościelne dn. 17.10.2023r

Urząd Gminy Krypno                                                                                   .

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Znak: IN.6220.8.2023.MS

 

DECYZJA

            Na podstawie art.105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 73  ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  oceny   oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), w związku z wnioskiem UNITe PV5 Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa

umarzam postępowanie

w sprawie zmiany  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11.07.2023r. ( znak IN.6220.5.2023.MS) inwestycji polegającej na  budowie  farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 196, 198, 199, 204, 291/1, 292/1, 293/1, 293/4 w obrębie Krypno Wielkie, 387/3, 389/3, 390/3 w obrębie Krypno Kościelne, gmina Krypno.

 

Uzasadnienie

 

      Wnioskiem z dnia   22 sierpnia  2023 r. / data wpływu 29  sierpnia 2023r. /firma   UNITe PV5 Sp. z o. o. , Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa  wystąpiła do Wójta Gminy Krypno o zmianę  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11 lipca 2023r. (znak IN.6220.5.2023.MS) inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 196, 198, 199, 204, 291/1, 292/1, 293/1, 293/4  w obrębie Krypno Wielkie, 387/3, 389/3, 390/3 w obrębie Krypno Kościelne, gmina Krypno.

       W dniu 31 sierpnia 2023r. Wójt Gminy Krypno powiadomił zawiadomieniem  o wszczęciu postępowania strony na którym będzie realizowane przedsięwzięcie jak również  obwieszczeniem strony przewidywanego terenu, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie ( zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny  oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r.,  poz. 1094 ze zm.).

        Zgodnie z art. 63 ust.1 i art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny   oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  postanawia o obowiązku  przeprowadzenia postępowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku , Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach  i Dyrektora Zarządu Zlewni  w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie.

          Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ,4220.390.2023.PL z dnia 8 września 2023 wyraził opinię , iż nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach opinią nr NZ/OP-42/23 z  dnia 6 września 2023r. stwierdza iż, istnieje konieczność przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko.  Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje planowane przedsięwzięcie wyłącznie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.

        Dyrektor Zarządu Zlewni  w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie opinią znak BI.ZZŚ.2.4901.252.2023.EB  z dnia 15 września 2023r. / data wpływu 18 września  2023r. /  nie stwierdza potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

          W dniu 19 września 2023r. tut. Organ zawiadomił  o zakończeniu postępowania administracyjnego i poinformował strony  zawiadomieniem  jak również poinformowane w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy jak również w Biuletynie Informacji Publicznych o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym  oraz o możliwości zgłaszania uwag i wniosków  co do  przeprowadzonego postępowania.

     W dniu 20 września 2023r.  firma UNITe PV5 Sp. z o. o. , Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa  wniosła prośbę o wycofanie wniosku o zmianę  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 11 lipca 2023r. (znak IN.6220.5.2023.MS) dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie  farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.: 196, 198, 199, 204, 291/1, 292/1, 293/1, 293/4 w obrębie Krypno Wielkie, 387/3, 389/3, 390/3 w obrębie Krypno Kościelne, gmina Krypno.

     Strony zostały powiadomione zawiadomieniem  jak również poinformowane w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy jak również w Biuletynie Informacji Publicznych w dniu 27 września 2023r. o wpłynięciu wniosku o umorzenie postępowania, pouczone o możliwości  zapoznania  się  z aktami sprawy, a także o prawie wypowiedzenia  się co do zebranych  dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań w terminie czternastu dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Do dnia  16 października 2023r. wszystkie wezwania zostały  prawidłowo  doręczone  stronom postępowania, które nie wniosły  sprzeciwu  do dnia wydania niniejszej decyzji .

      Zgodnie z art. 105 § 2 Kpa organ administracji publicznej może umorzyć postępowanie , jeżeli wystąpi  o to strona , na której  żądane postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. Prawidłowo  pouczone  i  poinformowane strony postępowania  nie wniosły sprzeciwu wobec zamiaru umorzenia  postępowania w następstwie wniosku złożonego przez inwestora. W przedmiotowej sprawie wyłącznie inwestor ma interes faktyczny i prawny w uzyskaniu decyzji. Zatem zaniechanie wydania zgody na w/w przedsięwzięcie na terenie prywatnym nie zagraża interesowi społecznemu .

 

     W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie

 

     Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za  pośrednictwem Wójta Gminy Krypno  w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie.

     W trakcje biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, która wydaje decyzję Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna , co oznacza , że nie przysługuje od niej odwołanie ani skarga do sadów administracyjnych.

 

                                                                                             Wójt
                                                                                                    mgr Marek Stankiewicz

 

 

Otrzymują:

  1. UNITe PV 5 z o. o. 

Al. Jerozolimskie 100,  00-807 Warszawa

  1. Właściciele działek  objętych   inwestycją / w aktach sprawy/
  2. Pozostałe strony w trybie 49 Kpa poprzez obwieszczenie
  3. a/a

 

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony

                        Środowiska w Białymstoku

  1.   Dojlidy Fabryczne 23

                        15-554 Białystok

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor

                        Sanitarny w Mońkach

  1.            Tysiąclecia 5

                        19-100     Mońki

  1. Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego

 Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  1. Handlowa 6

 15 - 399 Białystok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2023-10-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-10-17

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-10-17