Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Krypno                                                                                                             Krypno Kościelne dn. 17.10.2023r.

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.9.2023.MS

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach

 

      Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023r., poz. 1094 ze zm.) powoływanej dalej jako „uooś”, a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września  2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r., poz. 1839 ze zm. ), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023r., poz. 775 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku inwestora EVP POLANKA 1  Sp. z o. o.,  ul. Białostocka 5 , 16-070 Łyski i zgromadzonego materiału dowodowego,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia budowy elektrowni fotowoltaicznej, Wójt Gminy Krypno

 

nie stwierdza

 

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektrowni  fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą  z możliwością podziału na oddzielnie  realizowane  etapy o mocy do 1MW, na  działkach o nr ewid.  251/5 i 251/6  w obrębie Zastocze, gmina Krypno’’.

 

Uzasadnienie

 

      EVP POLANKA 1  Sp. z o. o.,  ul. Białostocka 5 , 16-070 Łyski  wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego  na budowie elektrowni  fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą  z możliwością podziału na oddzielnie  realizowane  etapy o mocy do 1MW, na  działkach o nr ewid.  251/5 i 251/6  w obrębie Zastocze, gmina Krypno. Do wniosku dołączono dokumenty zgodnie z „uooś’’.

      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Zgodnie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. ,,uooś” uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

      Przedsięwzięcie, będące przedmiotem postępowania, jest przedsięwzięciem należącym do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 10 września  2019r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r., poz. 1839  ze zm. ), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

      Spełniając obowiązek zawarty w art. 59 ust. 1 pkt 2 „uooś”, ustalono czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym wypełniając dyspozycje art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4  zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich.

      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4220.405.2023.AC  z dnia 25 września 2023r. wyraził opinię, nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach opinią nr NZ/OP-45/23 z dnia 21 września 2023r. nie stwierdził obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.  Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje planowane przedsięwzięcie wyłącznie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, natomiast nie ma kompetencji do ustalania jego usytuowania.

      Dyrektor Zarządu Zlewni  Wód Polskich  w Białymstoku opinią nr BI.ZZŚ.2.4901.262.2023.EB  z dnia 22  września 2023r.  wyraził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

      Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęty obowiązkiem sporządzenia takiego planu.

      Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie elektrowni  fotowoltaicznej o mocy do 9MW  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  z możliwością podziału  na oddzielne  realizowane  etapy  o mocy do 1MW na działkach  ewidencyjnych  251/5 , 251/6  o powierzchni inwestycji  ok. 6,694 ha w obrębie  Zastocza, gmina Krypno.  Powierzchnia działek  zajęta przez urządzenia wchodzące w skład systemu fotowoltaicznego w zależności  od zastosowanych rozwiązań będzie wynosiła między 1,5 ha a 4,2 ha. Inwestycja  posiada bezpośrednio dostęp do drogi  gminnej na  działce o nr ewidencyjnym 355 obręb Zastocze.

Teren, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia wolny jest od zabudowy, dotychczas wykorzystywany  był rolniczo. Powierzchnię działek wg. ewidencji gruntów  pokrywają grunty orne. Zgodnie z klasyfikacją gruntów  są to grunty orne R i pastwiska trwałe Ps klas bonitacyjnych IV i V.

      Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana  jest w odległości ok. 54 m od terenu inwestycji.

Są to pojedyncze siedliska i niewielki osady składające się  z budynków mieszkalnych i zabudowań   gospodarczych.

      W sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się obiekty o podobnej funkcji, najbliższa zabudowa tego typu powyżej 1 km.

 

    Na elektrownię fotowoltaiczną  składać się będą następujące  urządzenia oraz  infrastruktura  techniczna:  

- panele fotowoltaiczne  do  16 000 sztuk;

- konstrukcje wsporcze do montażu ogniw paneli fotowoltaicznych;

- elektroenergetyczne linie kablowe nN i SN ( ułożone w ziemi lub  na konstrukcjach wsporczych pod panelami);

- inwertery  ( falowniki ) zamontowane na konstrukcjach stalowych  pod panelami  lub inwertery centralne);

- stacje  transformatorowe nN/SN;

- magazyny energii;

- złącza kablowe;

- ogrodzenie;

- drogi wewnętrzne i place manewrowe;

- system sterowania i monitoringu;

- systemy odgromowe;

- systemy oświetlenia .

     Teren planowanego przedsięwzięcia zostanie ogrodzony, moduły fotowoltaiczne zostaną ułożone w rzędach na konstrukcjach wsporczych oddalonych od siebie, wysokość instalacji nie przekroczy 5m. Ścieżki pomiędzy rzędami modułów oraz powierzchnia pod nimi będzie stanowiła powierzchnie biologicznie czynne.

Inwertery i stacje transformatorowe  zlokalizowane będą w odległości nie mniejszej niż 4m od granic terenu inwestycji i nie będą emitować ponadnormatywnego hałasu ani promieniowania elektroenergetycznego  poza  teren inwestycji. Stacje transformatorowe wyposażone będą w transformatory olejowe lub suche  z izolacją żywiczną . W przypadku zastosowania  transformatorów olejowych, prefabrykowane fundamenty stacji wyposażone będą w szczelne misy  olejowe  zabezpieczające  przed przedostaniem  się oleju do podłoża  w przypadku  wycieku awaryjnego.

 

      Oddziaływania podczas trwania robót będą miały charakter krótkotrwały i nie spowodują zmiany istniejącego stanu środowiska na terenie. Odpady w czasie ich wytworzenia będą przekazywane przedsiębiorcy posiadającemu uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

      Przedsięwzięcie położone jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r., poz. 1336 ze zm.). Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym Natura 2000 oraz pozostałych formach ochrony przyrody. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływanie będzie miały zasięg lokalny, krótkotrwały, i odwracalny. Wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, wystąpienia innych uciążliwości czy wystąpienia awarii będzie znikome.  Oddziaływanie transgraniczne przedsięwzięcia nie wystąpi. Przedsięwzięcie nie wpłynie znacznie na krajobraz z uwagi na fakt, że elementy budowli są niskie nie będą dominowały wśród istniejących elementów krajobrazu.

      W nawiązaniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust.1 ustawy „uooś” nie stwierdzono potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ze względu na:

- przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym nie będzie miało wpływu na obszar Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody;

- planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do  kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać;

- przedsięwzięcie przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia  2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ( Dz. U. 2016r.,  poz. 138);

- usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym nie występują obszary wodno-błotne czy inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, górskie, lub leśne, w tym strefy ochrony ujęć wód i obszary ochronne zbiorników śródlądowych;

- nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie  historyczne, krajobrazowe lub archeologiczne, obszary przyległe do jezior i obszary ochrony uzdrowiskowej; 

- rodzaj i skala przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań;

- przedsięwzięcie nie będzie naruszać wymagań higienicznych i zdrowotnych;

- przedsięwzięcie będzie funkcjonowało łącznie z innymi odpowiednimi budowlami infrastruktury technicznej oraz budowlami.  

      Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie jest obligatoryjna, gdyż:

- przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Możliwość realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko nie jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

      W ocenie organu podejmującego decyzję oraz organów udzielających opinii odstąpienie od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania dla danego przedsięwzięcia jest uzasadnione.

              

                                                                                                           Wójt
                                                                                                          mgr Marek Stankiewicz

 

 

POUCZENIE

 

      W oparciu o art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. „uooś” decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy „uooś” decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1.  Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu  lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

      Informacja o niniejszej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym postanowieniem  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach i Dyrektora Zarządu Zlewni  Wód Polskich w Białymstoku  zostaje podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno: big.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B.

      Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

               Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy „uooś’’

              

Otrzymują:

 1. EVP POLANKA 1 z o. o., 
 2. Białostocka 5 , 16-070 Łyski .
 3. Właściciel działek  objętych   inwestycją / w aktach sprawy/
 4. Pozostałe strony w trybie 49 Kpa poprzez obwieszczenie
 5. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony

                Środowiska w Białymstoku

 1. Dojlidy Fabryczne 23

                15-554 Białystok

2 Państwowy Powiatowy Inspektor

                Sanitarny w Mońkach

 1. Tysiąclecia 5
  • Mońki

                3.Dyrektor  Zarządu Zlewni Wód Polskich  w Białymstoku

 1. Handlowa 6

                15-399  Białystok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Załącznik do decyzji IN. 6220.9.2023.MS z dnia

                                                                             17.10.2023r. Wójta Gminy Krypno

                                                                                   o środowiskowych uwarunkowaniach

                                                             realizacji przedsięwzięcia

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Dokument sporządzony w związku z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

              Zabudowa systemami fotowoltaicznymi pod nazwą „ budowa elektrowni  fotowoltaicznej o 

              mocy   do 9 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą z możliwością  podziału na   oddzielne    

              realizowane etapy  o mocy do 1 MW, na działkach  o nr ewid. 251/5 i 251/6 w obrębie Zastocze,    

              gmina Krypno ‘’.

Przedsięwzięcie zlokalizowano na gruntach rolnych  klas  PsIV, RIV,  RIVa,  RIVb, RV.    

 1. Charakterystyka parametry techniczne instalacji.

Przedsięwzięcie ma na celu budowę elektrowni  fotowoltaicznej umożliwiającej produkcję energii elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych – urządzeń dokonujących konwersacji promieniowania słonecznego na prąd elektryczny.

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących urządzeń i infrastruktury technicznej:   

               - panele fotowoltaiczne  do  16 000 sztuk;

- konstrukcje wsporcze do montażu ogniw paneli fotowoltaicznych;

- elektroenergetyczne linie kablowe nN i SN ( ułożone w ziemi lub  na konstrukcjach wsporczych pod panelami);

- inwertery  ( falowniki ) zamontowane na konstrukcjach stalowych  pod panelami  lub inwertery centralne);

- stacje  transformatorowe nN/SN;

- magazyny energii;

- złącza kablowe;

- ogrodzenie;

- drogi wewnętrzne i place manewrowe;

- system sterowania i monitoringu;

- systemy odgromowe;

- systemy oświetlenia .

              

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2023-10-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-10-17

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-10-17