Obwieszczenie o zebranych dowodach w sprawie IN.6220.2.2023.MS

                                                                                                                    Krypno Kościelne, dnia 28.04.2023 r.

Wójt Gminy Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne

Znak:IN.6220.2.2023.MS

 

Obwieszczenie
o zebranych dowodach i materiałach sprawy
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

             Na    podstawie  art.  10  § 1  ustawy   z   dnia 14   czerwca  1960 r.   Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm. )  w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek UNITe PV  Sp. z o. o.,  Al. Jerozolimskie 100, 00 - 807 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia „budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek o nr ew.: 886, 893 w obrębie Krypno Wielkie, gmina Krypno ’’, Urząd Gminy Krypno informuje o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania przedmiotowej decyzji.

       Zainteresowane  strony  mogą  składać  uwagi  i  wnioski  w  powyższej   sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub  na  piśmie  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. Z  dokumentacją  sprawy  zapoznać się można  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

    Zgodnie z art. 49 K.p.a. niniejsze zawiadomienie zostało dokonane w drodze obwieszczenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl.  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Dzień publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczenia: 28.04.2023r.

     Jeżeli strony nie skorzystają z tego uprawnienia po upływie wyznaczonego terminu organ prowadzący sprawę podejmie decyzję w oparciu o zgromadzone dowody, znajdujące się w aktach sprawy.

 

                                                                                                                                  WÓJT

                                                                                                                                 mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-04-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-04-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-04-28