Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013r.

 

      Rada Gminy w Krypnie uchwałą Nr XX/112/2012 z dnia 12 grudnia 2012r. przyjęła Program Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

      Program ten uchwalany jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm). Projekt programu został opracowany przez Urząd Gminy Krypno. W dniu 4 grudnia 2012r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w formie wysłuchania publicznego dotyczące Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku. Nie wzięła w nich udziału żadna organizacja, tym samym nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.

      W § 5 Programu określono następujące formy współpracy:

 1. stworzenie lokalnej bazy danych o organizacjach działających w Gminie na rzecz jej mieszkańców;
 2. zlecenie organizacjom realizacji zadań ustalonych w Programie w sposób określony w ustawie;
 3. wzajemna wymiana informacji w zakresie planowania działalności i współdziałania;
 4. konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 5. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;
 6. wynajem i użyczenie lokali stanowiących własność Gminy na preferencyjnych zasadach;
 7. współdziałanie w celu pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej.

W 2013 roku za priorytetowe przyjęte zostały następujące zadania:

 1. promowanie działań dotyczących kultury fizycznej, turystyki, zdrowego trybu życia i profilaktyki;
 2. wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych;
 3. edukacja ekologiczna społeczeństwa związana z wdrażaniem selektywnej zbiórki odpadów;
 4. rozwijanie aktywności ruchowej i aktywności osób niepełnosprawnych;
 5. działalność edukacyjna na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym;
 6. podtrzymywanie tradycji regionalnej;
 7. integracja mieszkańców.

      Zarządzeniem Nr 220/2013 z dnia 29 stycznia 2013r. Wójt Gminy Krypno ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na realizację wyżej wymienionego zadania przeznaczono kwotę 40.000,00 zł.

      Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa, Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Krypnianka” Krypno, która spełniała formalne i merytoryczne kryteria oceny zawarte w ogłoszeniu konkursowym oraz została pozytywnie oceniona przez  Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Krypno. Dotacja w wysokości 40.000,00 zł była wykorzystana przez Stowarzyszenie na prowadzenie drużyn seniorów, juniorów starszych oraz młodzików w rozgrywkach podlaskiego związku piłki nożnej. Dofinansowanie zadania pozwoliło Stowarzyszeniu na przeprowadzenie rozgrywek 2 rund  w 3 sekcjach prowadzonych przez UKS oraz uczestnictwo w Okręgowym Pucharze Polski na szczeblu województwa podlaskiego.

     W ramach współpracy poza finansowej pomiędzy gminą Krypno a organizacjami pozarządowymi  wymieniano informacje w zakresie planowania działalności i współdziałania w celu zharmonizowania kierunków ustalonych w programie, stosowano zasadę wynajmu i użyczania lokali stanowiących własność gminy dla organizacji na preferencyjnych zasadach oraz zlecano organizacjom realizację zadań ustalonych w Programie w sposób określony w ustawie (konkurs).

      W Gminie Krypno za zadanie priorytetowe uznano promowanie działań dotyczących kultury fizycznej, turystyki, zdrowego trybu życia i profilaktyki na które to został ogłoszony konkurs ofert. Natomiast pozostałe zadania określone w programie realizowane były za pośrednictwem jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji kultury.

                                                                                                          Wójt Gminy Krypno 

                                                                                                        /-/ Marek Stankiewicz

Krypno Kościelne, 29 kwietnia 2014r.

sporz.  Joanna Wojno

        Kierownik Referatu

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Wojno - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2014-04-29

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2014-05-13

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2014-05-13

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2014-05-13