Statut GOK

UCHWAŁA Nr XXXIII/177/2014
RADY GMINY KRYPNO
z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krypnie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz  art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krypnie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/174/05 Rady Gminy Krypno z dnia 9 grudnia 2005r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krypnie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady
Bogdan Jurgielewicz

 

 

                 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/177/2014                       
Rady Gminy Krypno z dnia 28 marca 2014r. 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KRYPNIE

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie zwany dalej "Ośrodkiem" jest samorządową instytucją kultury.

§ 2. Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

  1)  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2013 r.  poz. 594 ze zm.);

  2)  ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406);

  3)  niniejszego Statutu. 

§ 3. 1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Krypno.

2. Ośrodek posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Krypno.

§ 4. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Krypnie Wielkim 9.

 2. Ośrodek prowadzi działalność na obszarze gminy Krypno.

3. Ośrodek może również działać na terenie Województwa Podlaskiego, Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami kraju.

4. Ośrodek może tworzyć i prowadzić na terenie gminy Krypno świetlice wiejskie oraz inne formy działalności kulturalnej.

5. Swoje statutowe zadania Ośrodek prowadzi w budynkach stanowiących własność Gminy Krypno.

§ 5.  W skład Ośrodka wchodzą:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie;

2) Świetlica wiejska w Długołęce „Paryż”;

3) Świetlica wiejska w Długołęce „Warszawa”;

4) Świetlica wiejska w Górze;

5) Świetlica wiejska w Kruszynie;

6) Świetlica wiejska w Peńskich;

7) Świetlica wiejska w Zastoczu.

§ 6. Ośrodek posługuje się pieczęcią podłużną zawierającą nazwę instytucji w pełnym brzmieniu oraz dokładny adres jej siedziby.          

 

ROZDZIAŁ II 

 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 7. 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa Gminy poprzez upowszechnianie różnych dziedzin kultury narodowej i regionalnej z udziałem szerokiego ogółu mieszkańców i aktywnego ich uczestnictwa w życiu kulturalnym.

2. Do szczegółowego zakresu działania Ośrodka należy:

  1)  edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez udział w zespołach i kołach zainteresowań, przekazywanie i udostępnianie wiedzy o sztuce, uczenie jej rozumienia i właściwego odbioru;

  2)  inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej i folkloru;

  3)  sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną i promocją twórców z terenu Gminy;

  4)  organizowanie wystaw i konkursów w różnych dziedzinach sztuki;

  5)  organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali;

  6)  organizowanie festynów i turniejów mających na celu integrację społeczności lokalnej;

  7)  organizowanie kulturalnej rozrywki - zabaw i dyskotek;

  8)  organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy Krypno w różnorodnych formach działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

§ 8. 1.Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody przeznaczane będą wyłącznie na realizację celów statutowych Ośrodka.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:

1) wynajmu pomieszczeń i innych składników majątkowych;

2) organizowania przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, rozrywkowym i turystycznym – w tym zleconych;

3) usług dydaktycznych i szkoleniowych;

4)  prowadzenia działalności wydawniczej.

ROZDZIAŁ III 

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE, DORADCZE I NADZORCZE

 

§ 9. 1. Ośrodkiem zarządza Dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy Krypno na podstawie odrębnych przepisów.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora dokonuje Wójt Gminy Krypno.

§ 10. Do zakresu działania Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

  1)  zarządzanie bieżącą działalnością;

  2)  reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;

  3)  zarządzanie majątkiem Ośrodka;

  4)  wydawanie instrukcji, zarządzeń i poleceń służbowych;

  5)  ustalanie rocznego planu działalności i planu finansowego Ośrodka;

  6)  sporządzanie i składanie sprawozdania Radzie Gminy z działalności Ośrodka za poprzedni rok kalendarzowy do końca czerwca.

      § 11. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników Ośrodka, w tym pracowników świetlic wiejskich. Dyrektor dokonuje wobec pracowników wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za Ośrodek, który jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

§ 12. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa Dyrektor.

§ 13. Na czas nieobecności Dyrektor wyznacza swojego zastępcę informując pisemnie o powyższym Wójta gminy Krypno.

§ 14. 1. Przy Ośrodku może działać jako organ opiniodawczo-doradczy Rada Programowa składająca się z pięciu członków powoływanych przez Wójta Gminy Krypno na okres czterech lat.

2. Szczegółowy tryb pracy Rady Programowej określa przyjęty przez nią regulamin.

§ 15. 1. Wójt Gminy sprawuje nad Ośrodkiem nadzór administracyjno-finansowy

2. Nadzorowi temu podlega:

  1)  prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem;

  2)  przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy i spraw pracowniczych.

3. W celu przeprowadzenia czynności nadzorczych Wójt może wydelegować pracowników Urzędu Gminy.

4. Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół, który podpisuje osoba je przeprowadzająca oraz Dyrektor.

5. Protokół rozpatruje Wójt wydając stosowane zalecenia.

§ 16. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury.

§ 17. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora w trybie określonym w ustawie  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

ROZDZIAŁ IV 

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

§ 18. 1.Ośrodek jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach dotyczących samorządowych instytucji kultury.

2. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w przepisach ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o rachunkowości.

3. Obsługę księgowo-finansową Ośrodka prowadzi Główny Księgowy.

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Krypno, sporządzony zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi finansów publicznych. 

§ 19. Źródłami finansowania działalności Ośrodka są:

  1)  dotacje z budżetu Gminy;

  2)  przychody z prowadzonej działalności;

  3)  przychody z najmu pomieszczeń i innych składników majątkowych;

 4) darowizny, spadki i zapisy;

  5)  dotacje z budżetu Państwa na zadania objęte mecenatem Państwa w dziedzinie kultury;

 6)  inne źródła, w tym fundusze Unii Europejskiej.

ROZDZIAŁ V 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Iwona Orłowska - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2008-07-14

Data modyfikacji: 2014-04-02

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2008-07-14