Zarządzenia w 2022 r.

Zarządzenia w 2022 r.

Styczeń 2022 r.

 • Zarządzenie Nr 381/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
   
 • Zarządzenie Nr 382/2022 o zmianie Zarządzenia Nr 3/09 Wójta Gminy Krypno z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Krypno.
   
 • Zarządzenie Nr 383/2022 o zmianie Zarządzenia Nr 11/10 Wójta Gminy Krypno z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 384/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 11-12 i ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.  
   
 • Zarządzenie Nr 385/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o Których mowa w art. 2 ust. 11-12 i ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
   
 • Zarządzenie Nr 387/2022 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne.
   
 • Zarządzenie Nr 388/2022 w sprawie dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 
   
 • Zarządzenie Nr 389/2022 w sprawie stosowania na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Krypno środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego.  
   
 • Zarządzenie Nr 390/2022 w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2022.
   
 • Zarządzenie Nr 391/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
   
 • Zarządzenie Nr 392/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży.
   
 • Zarządzenie Nr 393/2022 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o granty na dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkańców na terenie Gminy Krypno w ramach projektu pt.: "Budowa indywidualnych instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Krypno". 
   
 • Zarządzenie Nr 394/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r. - popularyzacja kultury fizycznej.  
   
 • Zarządzenie Nr 395/2022 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz funduszu nagród.
 • Zarządzenie Nr 396/2022 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Krypno.
   
 • Zarządzenie Nr 397/2022 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 398/2022 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 399/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 

Luty 2022 r.

 • Zarządzenie Nr 400/2022 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2021/2022. 
   
 • Zarządzenie Nr 401/2022 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 402/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 11-12 i ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. 
    
 • Zarządzenie Nr 403/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 11-12 i ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.  
   
 • Zarządzenie Nr 404/2022 w sprawie zmiany składu zespołu interdyscyplinarnego. 
   
 • Zarządzenie Nr 405/2022 w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych należących do właściwości Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 406/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 11-12 i ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
   
 • Zarządzenie Nr 407/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g, w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń.  
   
 • Zarządzenie Nr 408/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 11-12 i ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
   
 • Zarządzenie Nr 409/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 410/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
   
 • Zarządzenie Nr 411/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" należących do właściwości gminy a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
   
 • Zarządzenie Nr 412/2022 w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krypno oraz realizacji zadań z zakresu zaopatrzenia materiałowego i rozliczenia zużycia paliw płynnych.
   
 • Zarządzenie Nr 413/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 

Marzec 2022 r.

 • Zarządzenie Nr 414/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
   
 • Zarządzenie Nr 415/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
   
 • Zarządzenie Nr 416/2022 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Rudzie.  
   
 • Zarządzenie Nr 417/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 419/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
   
 • Zarządzenie Nr 420/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
   
 • Zarządzenie Nr 421/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
   
 • Zarządzenie Nr 422/2022 w sprawie procedur obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 423/2022 w sprawie określenia stawek za wynajem i używania środków transportu będących własnością Gminy Krypno.
   
 • Zarządzenie Nr 424/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym za 2021 rok.  
   
 • Zarządzenie Nr 425/22 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie Wielkim za 2021 rok.  
   
 • Zarządzenie Nr 426/2022 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.  
   
 • Zarządzenie Nr 427/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 428/2022 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania. 

Kwiecień 2022 r.

Maj 2022 r.

 • Zarządzenie Nr 437/2022 w sprawie określenia stawek za usługi wykonywane sprzętem Gminy Krypno i stawki za roboczogodzinę pracownika Urzędu Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 438/2022 w sprawie określenia stawek za wynajem i używanie urządzeń i narzędzi będących własnością Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 439/2022 w sprawie określenia stawek za wykonywanie budowy, przebudowy lub rozbudowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych wykonywanych przez Urząd Gminy Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 440/2022 w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej  - gminnej oczyszczalni ścieków.  
   
 • Zarządzenie Nr 442/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
   
 • Zarządzenie Nr 443/2022 w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2022/2023. 
   
 • Zarządzenie Nr 444/2022 w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krypno.  
   
 • Zarządzenie Nr 445/2022 w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
   
 • Zarządzenie Nr 446/2022 w sprawie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
   
 • Zarządzenie Nr 447/2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
   
 • Zarządzenie Nr 448/2022 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Krypno za rok 2021. 

Czerwiec 2022 r.

Lipiec 2022 r.

Sierpień 2022 r.

Wrzesień 2022 r. 

 • Zarządzenie Nr 479/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
   
 • Zarządzenie Nr 480/2022 o zmianie Zarządzenia Nr 255/2021 Wójta Gminy Krypno z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza kwoty 130.000,00 złotych w Gminie Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 481/2022 w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  
   
 • Zarządzenie Nr 482/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej. 
   
 • Zarządzenie Nr 483/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 488/2022 w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krypnie na rok szkolny 2022/2023. 
   
 • Zarządzenie Nr 489/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.  
   
 • Zarządzenie Nr 490/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 491/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 

Październik 2022 r.

Listopad 2022 r.

 • Zarządzenie Nr 500/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydawania zaświadczeń.
   
 • Zarządzenie Nr 501/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydawania zaświadczeń.
   
 • Zarządzenie Nr 502/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wydawania zaświadczeń.
   
 • Zarządzenie Nr 503/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
   
 • Zarządzenie Nr 504/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
   
 • Zarządzenie Nr 505/2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
   
 • Zarządzenie Nr 506/2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do podejmowania działań i prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
   
 • Zarządzenie Nr 507/2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
   
 • Zarządzenie Nr 508/2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do podejmowania działań i prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
   
 • Zarządzenie Nr 509/2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
   
 • Zarządzenie Nr 510/2022 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do podejmowania działań i prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
   
 • Zarządzenie Nr 511/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
   
 • Zarządzenie Nr 512/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 513/2022 w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2023-2032. 
   
 • Zarządzenie Nr 514/2022 w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2023 r.
   
 • Zarządzenie Nr 515/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 516/2022 o zmianie zarządzenia Nr 205/2020 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad bezpłatnego przewozu lub zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
   
 • Zarządzenie Nr 517/2022 w sprawie do podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży.
   
 • Zarządzenie Nr 518/2022 w sprawie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
   
 • Zarządzenie Nr 519/2022 o zmianie zarządzenia Nr 395/2022 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz funduszu nagród.
   
 • Zarządzenie Nr 520/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 521/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.
   
 • Zarządzenie Nr 522/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.
   
 • Zarządzenie Nr 523/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.
   
 • Zarządzenie Nr 524/2022 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.
   
 • Zarządzenie Nr 525/2022 o zmianie zarządzenia Nr 461/2022 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno.
   
 • Zarządzenie Nr 526/2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Grudzień 2022 r.

 • Zarządzenie Nr 528/2022 w sprawie przyznania pracownikom, emerytom i rencistom pomocy finansowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Krypno. 
   
 • Zarządzenie Nr 529/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 530/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
   
 • Zarządzenie Nr 531/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
   
 • Zarządzenie Nr 532/2022 w sprawie planu kontroli w 2023 roku dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych na terenie gminy Krypno.
   
 • Zarządzenie Nr 534/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy.
   
 • Zarządzenie Nr 535/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy.

 


 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2022-01-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-01-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-01-10