Wystąpienie pokontrolne PUW

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
              w Białymstoku
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3
                    -10-
                                               Białystok,   10 czerwca 2008 roku
                                                       
NK.III.WWW.0932/ 51 /08
                                                                                                                                                      
                                                                          
 
 
 

                                                                                      Pan

Marek STANKIEWICZ

Wójt Gminy Krypno

 

 

 

    Na podstawie art. 86 i 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) i art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462) w dniach 14 i 15 maja 2008 roku Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przeprowadził w podległym Panu Urzędzie Gminy kontrolę w zakresie organizacji, sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków oraz realizacji przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych.

    Kontrolą objęto rok 2007 i 2008 do dnia kontroli .

    W czasie kontroli zbadano przestrzeganie przepisów prawa w zakresie organizacji, sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków, udostępniania informacji publicznej oraz składania, analizowania i publikowania oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej.    

    Ustalenia kontroli zostały opisane w protokole kontroli podpisanym przez Pana w dniu 28 maja 2008 roku.

    Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie, pomimo występowania uchybień wynikających z nieprzestrzegania przepisów prawa, a mianowicie:

1. Rada Gminy nie ustaliła terminów przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków , należących do jej kompetencji , w myśl postanowień art. 253K.p.a.,

2. na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy nie udostępniono wymaganej art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej informacji dotyczącej organizacji i trybu działania gminnych jednostek organizacyjnych,

3. nie zapewniono w siedzibie Urzędu Gminy udostępniania do powszechnego wglądu zbioru Monitora Polskiego B zgodnie z wymogiem art. 26 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.   

    Informując o powyższych ustaleniach proszę o podjęcie stosownych działań zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.  

    Jednocześnie informuję, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia może Pan zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen, uwag i wniosków. W przypadku nieskorzystania z tej możliwości, proszę o poinformowanie mnie w ciągu 30 dni o sposobie wykorzystania uwag i wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach w celu usunięcia nieprawidłowości lub o przyczynach niepodjęcia takich działań. 

 
 

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
/-/ Lidia Stupak
DYREKTOR WYDZIAŁU NADZORU I KONTROLI

 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2008-07-25

Data modyfikacji: 2008-07-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2008-07-25