Modernizacja drogi rolniczej we wsi Peńskie

Or.340-12/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na „Modernizację drogi rolniczej dojazdowej do pól w obrębie wsi Peńskie”

 

 

I.            NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno

Tel (0-85) 7169069, fax. ( 0-85) 7169035

e-mail: ug_krypno@zetobi.com.pl

REGON: 050659415      NIP: 546 13 38 716

 

II.           TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

III.          ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 www.gminakrypno.pl   i  bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

 

IV.        PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja drogi dojazdowej do pól, położonej na działce ewidencyjnej  nr 262 w obrębie wsi Peńskie o długości 770m, poprzez wznowienie 4 punktów geodezyjnych, po ich wznowieniu należy z granic pasa drogowego usunąć zakrzaczenia, pnie, głazy. Należy wykopać rowy odwadniające, założyć przepusty zjazdowe. Należy wyprofilować i zagęścić podłoże, formując spadek poprzeczny 4%-5%. Na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu należy wykonać warstwę: odsączającą grubości 10cm z piasku i jedną grubości 15 cm ze żwiru. Piasek i żwir należy usypywać warstwami 6cm-10cm i zagęszczać od osi na zewnątrz formując spadek poprzeczny 4%-5%. Pozyskanie piasku i żwiru leży w gestii jednostki realizującej projekt. W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno uszkodzić ani zasypać punktów granicznych, nie wolno także naruszyć granic działek sąsiednich, ani zniszczyć upraw. Przepusty mogą być wykonane z rur betonowych lub tworzyw sztucznych.

2.    Zakres robót obejmuje:

-  szerokość korony górą 6,5m,

-  wykonanie warstwy odsączającej grubości 10cm z piasku,

-  wykonanie warstwy jezdnej grubości 15cm ze żwiru,

-  wykopanie rowów odwadniających trójkątnych 50cm x 50cm z obu stron jezdni,

-  profilowanie i zagęszczanie podłoża: 8m x 770m = 6160m2 ,

-  warstwa odsączająca grubości 10cm z piasku: 6,90m x 770m = 5313m2,

-  warstwa jezdna grubości 15cm ze żwiru: 6,65m x 770m = 5121m2,

-  rowy odwadniające trójkątne 50cm x 50cm : 2 x 770m = 1540m,

-  założenie 10 przepustów średnicy 40cm, długości 6,0m,

-  karczowanie zakrzaczeń gęstych 0,15ha,

-  usunięcie pni średnicy 26cm – 35 cm : 30szt,

-  oczyszczenie terenu po karczunku 0,15ha.

Szczegółowy zakres robót określają: uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki nr 7 i 8 do SIWZ.

3.    Oznaczenie wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV – 45.23.31.42 – 6 - Roboty drogowe w zakresie naprawy dróg.

 

V.         TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 30 listopada 2010r.

 

VI.                 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)       Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem stanowiących przedmiot zamówienia i wartością min. 60tys. każda z nich oraz udokumentują że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

3)       Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują osobami posiadającymi uprawnienia i przygotowanie zawodowe do realizacji robót objętych zamówieniem tj. przynajmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami drogowymi;

4)       Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5)       Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy;

6)       Udzielą na wykonane roboty gwarancji minimum 36 miesięcy.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w rozdziale VI niniejszej specyfikacji.

 

VII.                WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; że znajduje się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy przedstawić:

1)       oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy –  

       Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ,

2)       wykaz wykonanych robót, o których mowa w rozdziale V pkt.2 niniejszej specyfikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 3 do SIWZ;

3)       wykaz osób, o których mowa w rozdziale V pkt. 3 niniejszej specyfikacji wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych – załącznik nr 4 do SIWZ;

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy przedstawia:

1)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik Nr 5 do SIWZ;

2)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy.

3. Dokumenty, o których mowa w niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.

4. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w niniejszej specyfikacji w rozdziale VI ust. 2 pkt 1 i 2 przedstawia każdy z członków konsorcjum oddzielnie natomiast pozostałe dokumenty przedstawia się wspólnie.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust.2 pkt 2 niniejszej specyfikacji, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego  likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.000,- zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

2.  Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art.45 ust.6 ustawy.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120.

4. Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, dokumenty potwierdzające wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy.

6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art.46 ust. 4a i ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.


                     IX.        TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ


Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

X.          OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZANACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium jakim jest cena brutto. Oferta Wykonawcy z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów zgodnie z formułą:

                                                         Cn

                                                     I = ------------- x 100

                                                         Co

Gdzie:

I – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cn – wartość oferty o najniższej cenie,

Co – wartość oferty ocenianej.

XI.        MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.  Oferty należy składać w: Kancelarii Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, pokój nr 3 lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru do dnia 28 października 2010 roku do godz. 945.

Za termin złożenia oferty uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, w terminie określonym jak wyżej. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie będą zwracane bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3, dnia 28 października 2010r. o godz. 1000 .

 

XIV.   INNE INFORMACJE

1.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.    Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4.   Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

5.   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Krypno, dn. 13.10.2010r.

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-10-13

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-10-13

Data modyfikacji: 2010-10-13

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-10-13