Najkorzystniejsza oferta na modernizację drogi w Długołęce

Or.340 – 5/10

Krypno, dn. 31.05.2010r.

Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno

Tel (0-85) 7169069, fax. ( 0-85) 7169035

e-mail: ug_krypno@zetobi.com.pl

Strona: www.gminakrypno.pl i  http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

REGON: 050659415      NIP: 546 13 38 716

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

           Wójt Gminy Krypno zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień publicznych /Dz.U. 223 poz. 1655 z późn. zmianami/, zawiadamia że w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia na „Modernizację drogi rolniczej dojazdowej do pól w obrębie wsi Długołęka” dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Ofertą najkorzystniejszą była oferta nr 5 złożona przez firmę USŁUGI TRANSPORTOWE ROBOTY ZIEMNE I DROGOWE Stanisław Chodkiewicz, ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki. W/w oferta została wybrana za ofertę najkorzystniejszą, ponieważ zawierała najniższą cenę z pośród ofert niepodlegających wykluczeniu i w związku z powyższym otrzymała maksymalną ilość punktów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ocena punktowa oferty

1.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Adam Czarnecki

Kolonia Porosły 54 A, 16-070 Choroszcz

96 pkt

2.

Usługi Budowlano-Drogowe Leszek Grzegorczyk

ul. Zielona 10, 19-101 Mońki

oferta wykluczona

3.

Leśny Zakład Usługowy LASBUD Sp. z o.o.

ul. Szosa Baranowicka 39, 15-521 Białystok

71 pkt

4.

„KRUPIAK” Punkt Handlowo-Usługowy Robert Wojno

Kostry Noski 27, 18-212 Nowe Piekuty

oferta wykluczona

5.

Usługi Transportowe Roboty Ziemne i Drogowe Stanisław Chodkiewicz

ul. Armii Krajowej 4, 19-101 Mońki

 

100 pkt

 

Wykonawcy, których oferty zostały wykluczone to:

1.       Usługi Budowlano-Drogowe Leszek Grzegorczyk, ul. Zielona 10, 19-101 Mońki – oferta nr 2:

Uzasadnienie faktyczne: W/w Wykonawca nie spełnia jednego z warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z zawartym w SIWZ opisem udziału w postępowaniu /rozdział V pkt.2/ - „o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 4 roboty odpowiadające swoim rodzajem stanowiących przedmiot zamówienia i wartością min. 120tys. każda z nich oraz udokumentują, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia ten warunek należało do oferty dołączyć  wykaz wykonanych robót, o których mowa wyżej wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Z wykazu wykonanych robót dołączonych do oferty nr 2 wynika, iż w/w Wykonawca nie spełnia tego warunku, ponieważ nie wykonał 4 robót odpowiadających swoim rodzajem stanowiących przedmiot zamówienia na kwotę min. 120tys.zł. każda z nich.

Uzasadnienie prawne: art.24 ust.2 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.       „KRUPIAK” Punkt Handlowo-Usługowy Robert Wojno, Kostry Noski 27, 18-212 Nowe Piekuty – oferta nr 4:

Uzasadnienie faktyczne: Wadium wniesione w pieniądzu powinno znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Jednak do momentu otwarcia ofert, wadium w/w Wykonawcy nie wpłynęło na konto Zamawiającego.

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo  Zamówień Publicznych.

 

  Informuje się, umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faxem tj. po dniu 08.06.2010r. /art.94 ust.1 pkt 2/. 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-05-31

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-05-31

Data modyfikacji: 2010-05-31

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-05-31